Έτσι θα μείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο

Έτσι θα μείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο
-Διαφήμιση-
Delegate

Αν κατά το παρελθόν οι νέοι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο εξαιτίας της ανέχειας, στα χρόνια που ακολούθησαν, η βασική αιτία φυγής ήταν ο συνδυασμός οικονομικών λόγων και της ανάγκης για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κυρίαρχο λόγο για την παραμονή στην ύπαιθρο παίζει η ύπαρξη δικτύου μεταφορών, επικοινωνίας και εξωγεωργικών υποδομών. Η έμφαση που δόθηκε από τις αναπτυξιακές πολιτικές πολλών ευρωπαϊκών χωρών, σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η εύκολη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα και η ύπαρξη υποδομών παιδείας και υγείας, περιόρισαν την εσωτερική μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι πολιτικές αυτές επίδρασαν και στην ελληνική ύπαιθρο. Ο αριθμός νέων που διαμένει στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας είναι συγκριτικά υψηλότερος από ό,τι σε άλλες χώρες με παρόμοια ηλικιακή σύνθεση.

Ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας είναι επίσης ο βαθμός αποδοχής του αγροτικού επαγγέλματος και της υπαίθρου από την κοινωνία ευρύτερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τελευταία, ο ιδιότυπος κοινωνικός ρατσισμός στην Ελλάδα υποχωρεί και ένας μεγάλος αριθμός νέων θα επιθυμούσε να μετακομίσει και να εργαστεί στην ύπαιθρο.

-Διαφήμιση-

Τέλος, μία τρίτη παράμετρος που καθορίζει την απόφαση των νέων, σχετίζεται με την αγορά εργασίας. Η βιώσιμη αγροτική ενασχόληση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες εξωγεωργικές δραστηριότητες, η εξεύρεση εργασίας σε τομείς εξειδίκευσης και γνώσης που κατέχουν σήμερα πολλοί νέοι της υπαίθρου, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην τελική τους επιλογή. Ενδεικτική είναι η ιεράρχηση των παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση αποχώρησης από την ύπαιθρο, σε πρόσφατη επιστημονική έρευνα στην Αγγλία. Οι βασικές αιτίες είναι η ευκολία πρόσβασης και ύπαρξης μέσων μεταφοράς, η ύπαρξη και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, το είδος εργασίας και το χαμηλό επίπεδο αμοιβής.

Χριστίνα Καραβοκύρη