Από 38,47 ευρώ μηνιαίως οι εισφορές υγείας των αγροτών για το 2016

Από 38,74 ευρώ μηνιαίως οι εισφορές υγείας των αγροτών για το 2016
-Διαφήμιση-
Delegate

Από τα 230,82 ευρώ ανά εξάμηνο θα ξεκινούν οι εισφορές υγειονομικής περιθαλψης που θα κληθούν να καταβάλουν για το 2016 οι αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ανεβάζοντας την ελάχιστη επιβάρυνση για το σύνολο του έτους στα 461,64 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας, Τάσου Πετρόπουλου, για το τρέχον έτος ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, από 1/1/2016 έως 31/12/2016 οι εισφορές υγείας διαμορφώνονται σε ποσοστό 3,61% της ασφαλιστικής κατηγορίας, η ελάχιστη εισφορά ανέρχεται σε (1065,78 επί 3,61%)= 38,47 ευρώ μηνιαίως και 230,82 ευρώ στο εξάμηνο.

-Διαφήμιση-

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά οριζόταν στο 26,64 ευρώ μηνιαίως (ποσοστό 2,50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας  στην οποία είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος, με το ποσό να μην μπορούσε να είναι μικρότερο από αυτό που αναλογούσε στην 5η ασφαλιστική κατηγορία).

Πέραν αυτού, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου και των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται σε αυτόν για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ,  ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019, και διαμορφώνεται ως εξής:

α) Από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών (επτά στο σύνολο) κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα.

γ) Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 5,42%  παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα.

δ) Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Από 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, διαδικασία που, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα εξειδικευτεί περαιτέρω με ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 και μετά θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν επίσης με ξεχωριστή με Υπουργική Απόφαση, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν.3863/2010 (Α’115), όπως ισχύει, δεν αναπροσαρμόζεται.

Τούτο ισχύει και για την εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατ’ εφαρμογή του άρθ. 13α, του ν.4251/2014 (Α’80), όπως ισχύει.

Γιάννης Τσατσάκης