Σεμινάρια για τα τρόφιμα από τον ΕΦΕΤ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας

ΕΦΕΤ: Συμβουλές για την αγορά τροφίμων στις γιορτές
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και των ποτών (Κανονισμός 852/2004 του ΕΚ, Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007). Συγκεκριμένα, τα επιμελητήρια διοργανώνουν σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) έτους 2016.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, διάθεσης τροφίμων και ακόμη σε όσους σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα.

-Διαφήμιση-

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων και, πιο συγκεκριμένα, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Η διάρκεια είναι δέκα ώρες και ο ΕΦΕΤ καθορίζει κατ’ ελάχιστο το πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή του.

Θεματικές ενότητες:

ΗΜΕΡΑ 1η

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

ΗΜΕΡΑ 2η

 5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

 6. Πρακτικές καθαρισμού

 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

-Διαφήμιση-
Delegate