ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχαιρέτησε το 2015 με πληρωμές ύψους 7,3 εκατ. ευρώ

3 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους του μέτρου 125 "Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας"

Τις τελευταίες πληρωμές για το περασμένο έτος ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές αφορούν την 30ή Δεκεμβρίου 2015, με το συνολικό ποσό καταβολής να ανέρχεται σε 7.295.088,08€. Από τα χρήματα αυτά, ένα ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων του καθεστώτος υποδομής σχετικής με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 30ής Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία «Άμεσες Ενισχύσεις» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «ΕΝΙΣΧ. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜ.DE MINIMIS Κ1408/2013», με 37.926 ευρώ για 21 δικαιούχους.

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 67.200 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • «Προώθηση προϊόντων – εσωτερική αγορά», με 21.700 ευρώ για 11 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 83.750 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 17 ατόμων.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καπνοπαραγωγών», με 8.600 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 7 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 861.956,83 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 31 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 409.897,8 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 3.093.572,87 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 12 ατόμων.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 18.470,44 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 17 ατόμων.
 • «Μ133-Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης», με 10.709,58 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 343.215,92 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 124 δικαιούχων.
 • «Μ214-2.3 (Α) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού», στο οποίο 351,149.86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 152 δικαιούχων.
 • «Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων», στο οποίο 2.819,57 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.
 • «Μ221-Δάσωση», στο οποίο 323.744,5 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 382 δικαιούχων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 56.648,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», στο οποίο 82.856,92 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 19.285,37 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 358.732,27 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 12 δικαιούχων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 628.062,82 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 16 δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 116.076,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 216.535 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 9.025,8 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ332-Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας», στο οποίο 23.520 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 6.789,6 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος