Δεν δημοσιεύει την ετήσια οικονομική έκθεση η ΕΒΖ έως το τέλος Οκτωβρίου

Παράταση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου στις προσφορές για τα έξι ακίνητα της ΕΒΖ
-Διαφήμιση-
Delegate

Εν αναμονή της γνωμάτευσης της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης προκειμένου να δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η γνωμάτευση αφορά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 36.438.722,10 ευρώ και λόγω της προβλεπόμενης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η εταιρεία δεν δύναται να δημοσιεύσει την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 1.7.2015-30.6.2016 στην προβλεπόμενη ημερομηνία, δηλαδή έως 31.10.2016.

Η γνωμάτευση αναμένεται από την αρμόδια υπηρεσία εντός των επομένων 15 ημερών.