Δεν χρειάζεται πλέον εγγυητική επιστολή για εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Δεν χρειάζεται πλέον εγγυητική επιστολή για εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων
-Διαφήμιση-
Delegate

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του ν/σ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011(Α΄ 89).

Ειδικότερα το άρθρο 26 Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, αναφέρει:

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται:

-Διαφήμιση-

α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

β) Οι υποπεριπτώσεις εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

γ) Η υ.α. 225/32352/2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εµπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011(Α΄ 89)» (Β΄618).

δ) Η κ.υ.α. 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄89) µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόµενο του Μητρώου» (Β΄593).

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εµπόρου, το ύψος του προστίµου που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόµενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόµενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών.»

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής