Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για την εξισωτική. Ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή μετά τη βασική και το πρασίνισμα

Εντός διημέρου οι πιστώσεις των συνδεδεμένων από τον ΟΠΕΚΕΚΕΠΕ. Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αντίστροφα μετρούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης (κονδύλι ύψους περίπου 244 εκατ. ευρώ) αφού πραγματοποιήθηκε και η δημοσίευση (στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια) των δύο σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες εγκρίνονται οι απαραίτητες πιστώσεις.

Η απόφαση για τις ορεινές περιοχές αναφέρει:

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 156.500.000 ευρώ (Εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2016ΣΕ08210162 και με τίτλο Μέτρο 13- Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές έτους 2016 στο ΠΑΑ 2014-2020»

Η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε. , έτους 2016.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί με θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση

Η απόφαση για τις μειονεκτικές περιοχές αναφέρει:

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 87.000.000 ευρώ (Ογδόντα επτά εκατομμυρίων ευρώ), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2016ΣΕ08210161 και με τίτλο Μέτρο 13- Υπομέτρο 13.2 « Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών έτους 2016 στο ΠΑΑ 2014-2020»

Η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε. , έτους 2016.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί με θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε εδώ την αντίστοιχη απόφαση

gaia-sense