ΕΒΖ: Αύξηση τζίρου και κέρδη για το 2017

ΕΒΖ: Αύξηση τζίρου και κέρδη για το 2017
-Διαφήμιση-
Delegate

Σύμφωνα με τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις που δημοσίευσε η ΕΒΖ, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου το 2017 σημείωσε αύξηση 52,78% φτάνοντας τα 176,777 εκατ. ευρώ έναντι 115,71 εκατ. ευρώ το 2016. Το μικτό περιθώριο κέρδους άλλαξε πρόσημο και από αρνητικό 3,964 εκατ. ευρώ το 2016 διαμορφώθηκε σε θετικό 27,653 εκατ. ευρώ την περασμένη χρονιά. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 20,232 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,695 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4,617 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 41,79 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2016. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,508 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,748 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016.

Τα συνολικά καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 3,296 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,040 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.