Η πρόταση του ΣΕΚ για τη Σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης

Συνάντηση Θεσσαλών κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη για τη φέτα
-Διαφήμιση-
Delegate

Ανακοίνωση σχετικά με τη Σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας ΠΟΠ Προϊόντων αιγοπρόβειου γάλακτος με τις προτάσεις του συνδέσμου εξέδωσε ο ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΕΚ «υποστηρίζει πως η σύστασή της θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί απολύτως σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ (Καν. 1308/2013, άρθρο 157 παρ. 3) και το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ 421/30.03.200 και ΦΕΚ 90/31.01.2001, Ν4384, άρθρο 34), όπως εφαρµόζεται στις χώρες µέλη και στη χώρα µας, κατά το οποίο οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις (∆.Ο), είναι ένα µέσο για την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων κρίκων που εµπλέκονται στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για να τους δώσει περισσότερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια».

Αναλυτικά η πρόταση του ΣΕΚ έχει ως εξής:

-Διαφήμιση-

Ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) αποτελεί τη µοναδική εθνικής εµβέλειας κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα µε µέλη, ενώσεις, συνεταιρισµούς και µεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία).

Ο Σύνδεσµος αποτελείται από 176 µέλη νοµικά και φυσικά πρόσωπα µε 313 αντιπροσώπους από όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας και όλη την Ελλάδα. Ο ΣΕΚ αποτελεί το µοναδικό φορέα που έχει δώσει αγώνες για την προστασία των τυριών ΠΟΠ και ιδιαίτερα της Φέτας και την προάσπιση των συµφερόντων των Ελλήνων παραγωγών και έχει ήδη σηµειώσει αρκετές επιτυχίες, όπως αυτή στην Τουρκία, όπου επιτύχαµε να αποτρέψουµε µε δικαστική απόφαση, µια από τις κορυφαίες γαλακτοβιοµηχανίες της Τουρκίας να χρησιµοποιεί την ονοµασία «Φέτα» σε γαλακτοκοµικά προϊόντα.

Σήµερα πιστεύουµε ότι έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του ΣΕΚ πριν από τέσσερα χρόνια, για τη σύσταση ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης στον τοµέα µε βασικό στόχο να προστατευθούν, να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται από ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα και ιδιαίτερα η Φέτα.

Ο ΣΕΚ υποστηρίζει πως η σύστασή της θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί απολύτως σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ (Καν. 1308/2013, άρθρο 157 παρ. 3) και το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ 421/30.03.200 και ΦΕΚ 90/31.01.2001, Ν4384, άρθρο 34), όπως εφαρµόζεται στις χώρες µέλη και στη χώρα µας, κατά το οποίο οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις (∆.Ο), είναι ένα µέσο για την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων κρίκων που εµπλέκονται στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για να τους δώσει περισσότερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια.

Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο εµπλέκει τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή µέχρι την επεξεργασία της πρώτης ύλης και την εµπορία των τελικών προϊόντων.

Οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις είναι οργανισµοί που συγκεντρώνουν ενώσεις παραγωγών, εµπόρων και επεξεργαστές, µιας οµάδας προϊόντων, προκειµένου να θεσπίσουν τις ρυθµίσεις που επιτρέπουν να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσµατικότητα του τοµέα. Οι ενέργειες που αναλαµβάνονται από τους διάφορους κλάδους της αλυσίδας του τοµέα είναι εκείνες που δεν µπορεί ο κάθε ένας εµπλεκόµενος να αναλάβει ξεχωριστά αλλά µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µε τη συνεργασία των δύο ή περισσότερων συµµετεχόντων και θεσπίζονται και πραγµατοποιούνται µέσα από συµφωνίες (τις ονοµαζόµενες διεπαγγελµατικές συµφωνίες) µεταξύ των µερών.

Είναι φανερό και προαπαιτούµενο για την επιτυχηµένη λειτουργία των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων πως, για να υιοθετηθούν διεπαγγελµατικές συµφωνίες απαιτείται η θέληση και η συνεργασία των διαφόρων µερών της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστούν τα κατάλληλα σηµεία συνάντησης, ώστε να µετατραπούν οι αντιπαραθέσεις σε συνεργασία.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΕΚ προχωρά στην πρότασή του για τη σύσταση της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ΠΟΠ Προϊόντων αιγοπρόβειου γάλακτος  Ε.∆.Ο.Φ & ΠΑ».

Γιατί υποστηρίζουµε τη θέση αυτή

  1. Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση θα πρέπει να στοχεύει στη συνολική διαχείριση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του τοµέα του αιγοπρόβειου γάλακτος και των παραγόµενων εξ αυτού προϊόντων. Κυρίαρχο προϊόν θα αποτελεί η Φέτα, που είναι πάντα η ναυαρχίδα των προϊόντων µας αλλά και τα άλλα προϊόντα ΠΟΠ και µη, που παράγονται από ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, τα οποία έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να κάνουν όχι µόνο ελληνική αλλά και διεθνή καριέρα εφόσον έχουν κατάλληλο management και στρατηγική για τη προώθησή τους. Μέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης και της ιχνηλασιµότητας από την πρώτη ύλη έως την εφοδιαστική αλυσίδα και στο σύνολο των παραγόµενων προϊόντων θα επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα η παρακολούθηση, ο έλεγχος των εισαγωγών και η αποτροπή των ελληνοποιήσεων. Μια τέτοια ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση, στην οποία θα εκπροσωπηθεί το σύνολο της παραγωγής και το σύνολο των αιγοπροβατοτροφων της χώρας θα είναι ισχυρή και οι αποφάσεις της θα µπορούν εύκολα να γίνουν σεβαστές από όλους.
  2. Η ΦΕΤΑ ΠΟΠ, εκ του καταστατικού θα αποτελεί την καρδιά της διεπαγγελµατικής και οι δράσεις θα είναι ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ και δεν θα διαχέονται ούτε θα εµποδίζονται από τις δράσεις που θα αφορούν άλλα προϊόντα παραγόµενα από το αιγοπρόβειο γάλα.

Ορισµένες από τις δράσεις που µπορούν να επιδιωχθούν µέσω της διεπαγγελµατικής οργάνωσης:

  • Η αύξηση της υπεραξίας της Φέτας ΠΟΠ µέσα από την αυστηρή εφαρµογή των κανόνων παραγωγής και της υιοθέτησης ειδικού σήµατος αναγνωρισιµότητάς.
  • Η συστηµατική, οργανωµένη προώθηση και προβολή της Φέτας στην Ελληνική και στις ξένες αγορές
  • Η ανατροπή κάθε συµφωνίας που δεν κατοχυρώνει τη ΦΕΤΑ και είναι αντίθετη µε συµφέροντα της χώρας µας. Υπενθυµίζουµε ότι παρά το γεγονός ότι η Φέτα αποτελεί τη ναυαρχίδα των ΠΟΠ προϊόντων µας, και έχει κατοχυρωθεί, ως Προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) ύστερα µάλιστα από πολύχρονους αγώνες στην Ε.Ε., εν τούτοις στις Οικονοµικές και Εµπορικές Συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες στην ουσία καταργείται η προστασία της, µε ευθύνη και της Ελληνικής πολιτείας. Οι εξελίξεις των Εµπορικών και Οικονοµικών Συµφωνιών µεταξύ Ε.Ε Καναδά (CETA), Ν. Αφρικής (SADC) αλλά και η διατλαντική συµφωνία Ε.Ε. ΗΠΑ (TTIP) είναι άκρως δυσµενείς για τα Ελληνικά συµφέροντα και κυρίως για την Ελληνική κτηνοτροφία. ∆εν υπάρχει επί της ουσίας εθνική στρατηγική και στοχευµένη συλλογική δράση για την προστασία των ΠΟΠ προϊόντων µας και ιδιαίτερα της Φέτας.
  • Η αυστηρή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας η οποία απαγορεύει την παραγωγή λευκών τυριών και την εξαγωγή σε τρίτες χώρες µε την ονοµασία Φέτα. Όλοι γνωρίζουµε την πρακτική ορισµένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συστηµατικά µετονοµάζουν σε φέτα τα λευκά τυριά που εξάγουν σε τρίτες χώρες.
  • Η δηµιουργία και αποτελεσµατική λειτουργία ελεγκτικού µηχανισµού στην Ε.Ε. για την τήρηση των όρων του κανονισµού 1151/2012, όσον αφορά την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ.

3. Τα άλλα προϊόντα αιγοπρόβειου γάλακτος

∆εν θα πρέπει να υποτιµάται η οικονοµική σηµασία και η δυναµική των λοιπών προϊόντων που παράγονται από αιγοπρόβειο γάλα, όπως η κεφαλογραβιέρα το κασέρι και η Γραβιέρα Κρήτης αλλά και πολλά ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα, το πρόβειο και γίδινο γιαούρτι, η παραγωγή των οποίων είναι σήµερα περίπου στους 11.000 τόνους κ.α.

Αναφέρουµε ότι από το σύνολο του παραγοµένου γάλακτος παράγονται ετησίως περίπου 200.000 τόνοι τυριών περίπου, εκ των οποίων το 90% προέρχονται από αιγοπρόβειο γάλα. Επίσης από τα 21 Π.Ο.Π. γαλακτοκοµικά προϊόντα που έχει κατοχυρώσει η χώρα µας, τα 17 παράγονται αποκλειστικά από πρόβειο ή γίδινο γάλα ή µίγµα αυτών. ∆εν είναι εφικτό και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και αυτό το αντιλαµβάνονται πιστεύουµε όλοι, να δηµιουργηθούν τόσες ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις όσες και τα προϊόντα που παράγονται από το αιγοπρόβειο γάλα.

Η περαιτέρω εποµένως ανάπτυξη των προϊόντων αυτών µε διεπαγγελµατική ταυτότητα θα ενισχύσει το εισόδηµα του κτηνοτρόφου και των άλλων εµπλεκοµένων και θα τα προστατεύσει στην Ελληνική και στις ξένες αγορές. Καταλήγοντας αναφέρουµε πως η πρότασή µας εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία µιας ισχυρής αναγνωρισµένης στο εθνικό και ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης, δηλαδή περιλαµβάνει το σύνολο, της πρώτης ύλης (αιγοπρόβειο γάλα), των παραγόµενων προϊόντων (φέτα και όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα) και των εµπλεκόµενων οργανώσεων των κλάδων (παραγωγοί, έµποροι, επεξεργαστές, διανοµείς, λιανοπωλητές).

Το ίδιο θεσµικό πλαίσιο επιβάλλει τους κανόνες της ανάπτυξης και εφαρµογής της στρατηγικής και των συλλογικών δράσεων για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν. Η επιτυχία όµως των ανωτέρω θα καθοριστεί από τη δική µας συµπεριφορά, αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα.