Και η κλωστική κάνναβη στο μέτρο της μεταποίησης, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 40% - 75%

Ημερίδα για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στην Δράμα
-Διαφήμιση-
Delegate

Μια σειρά καινοτόμων δράσεων όπως οι μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, η επεξεργασία καπνού, οι μονάδες αιθέριων ελαίων, οι μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας από γεωργικά προϊόντα κ.ά. εντάσσονται στο νέο μέτρο (4.2) της Μεταποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020). Στόχος του μέτρου, του οποίου οι λεπτομέρειες  εφαρμογής δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση είναι να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.

Από το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως  170 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους. Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% – 75%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης (δείτε σχετικό πίνακα με την ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1).

Δράση 4.2.1

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

(Περιλαμβάνει προϊόντα όπως: κρέας, γάλα, αβγά, διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό, ξίδι).

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέχρι ύψους 10 εκατ. €.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων,
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επένδυσης),
 • Αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς,
 • Απόκτηση πιστοποιητικών,
 • Δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
 • Μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς,
 • Δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δαπάνες,
 • Αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.

Ποσό και ποσοστό ενίσχυσης

Καλύπτεται επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 1305/2013 άρθρο 17 παρ. 3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μέχρι 40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Τα αναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, μέγιστο μέχρι 90%, προκειμένου για συγχωνεύσεις ΟΠ.

Προτεραιότητα

Οι βασικές αρχές που διέπουν την προτεραιότητα των δικαιούχων σε όλο το μέτρο 4.2 αφορούν στα εξής:

Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ).
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς.
 • Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3.
 • Εξοικονόμηση ύδατος.
 • Αύξηση θέσεων απασχόλησης.
 • Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Περιγραφή στοιχείων υπομέτρου

Πρόκειται για το πλέον σημαντικό, στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που συνδέεται και με παροχή μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σημασία αποκτά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής, προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά. Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση κ.ά.) θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 600.000 €. Εξαιρούνται οι ιδρύσεις νέων ελαιοτριβείων.

Ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

 

50%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Κρήτη

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

40%

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Αττική

Δράση 4.2.2

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Η επεξεργασία καπνού, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), οι μονάδες αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, αποσταγμάτων, οι μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας από γεωργικά προϊόντα, οι μονάδες προϊόντων θρέψης φυτών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά), οι μονάδες παραγωγής πυτιάς, αξιοποίηση παραπροϊόντων, βαμβάκι μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού και λοιπές κλωστικές ίνες.

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέχρι ύψους 5 εκατ. €.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων,
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επένδυσης),
 • Αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς,
 • Απόκτηση πιστοποιητικών,
 • Δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
 • Μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς,
 • Δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δαπάνες,
 • Αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.

Ποσό και ποσοστό ενίσχυσης

Ποσοστό των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, από 35% των επιλέξιμων δαπανών έως 60%, ανάλογα με την απόκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιφέρειας από το ΑΕΠ της ΕΕ-27 και στις υπόλοιπες περιοχές (από 10% έως 25%).

Περιγραφή στοιχείων υπομέτρου

Πρόκειται για το πλέον σημαντικό, στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που συνδέεται και με παροχή μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σημασία αποκτά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά. Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση κ.ά) θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 600.000 €.

Δράση 4.2.3

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες 

(Αφορά κρέας, γάλα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ζυθοποιία, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων, φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά, προϊόντα κυψέλης, ξίδι).

Δικαιούχοι

Επαγγελματίες αγρότες για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέχρι 300.000 €.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων,
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επένδυσης),
 • Αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς,
 • Απόκτηση πιστοποιητικών,
 • Δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
 • Μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς,
 • Δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δαπάνες,
 • Αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.

Ποσό και ποσοστό ενίσχυσης
Καλύπτεται επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 1305/2013 άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μέχρι 40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Περιγραφή στοιχείων υπομέτρου
Πρόκειται για νέο επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους. Σημασία αποκτά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά.

Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση κ.ά.) θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 600.000 €.