Κάνει πρεμιέρα με τέσσερα προγράμματα ο Αναπτυξιακός

Εργαλείο για συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών

Κάνει πρεμιέρα με τέσσερα προγράμματα ο Αναπτυξιακός
-Διαφήμιση-
Delegate

Με τέσσερα προγράμματα, που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για  συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα –οι οποίες, μάλιστα, μπορούν να έχουν συσταθεί και από μεμονωμένους παραγωγούς–, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο μήνα – όπως ανακοίνωσε ο Γ. Σταθάκης –  ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Kύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν ότι τα προγράμματα στα οποία η «παλέτα» των ενισχύσεων περιλαμβάνει άμεση επιχορήγηση (εν προκειμένω η «Γενική Επιχειρηματικότητα» και οι «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ) θα μείνουν ανοιχτά για δύο μήνες, ενώ εκείνα στα οποία ως κύρια ενίσχυση προβλέπεται η φοροαπαλλαγή θα «τρέχουν» όλο τον χρόνο.

Aν και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι μεμονωμένοι αγρότες θα στραφούν κατά κύριο λόγο στα Σχέδια Βελτίωσης, ο Αναπτυξιακός μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο για συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, ιδίως από τη στιγμή που το κατώτατο όριο υπαγωγής ορίστηκε αρκετά χαμηλά, στα 50.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 45% του (επιλέξιμου) προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον, από το 2017 αναμένεται και αύξηση του ποσοστού των κρατικών ενισχύσεων σε πολλές  περιφέρειες λόγω της αναθεώρησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).

1)Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Ενισχύονται, μεταξύ άλλων, με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, η αγορά μεταφορικών μέσων.

2)Γενική επιχειρηματικότητα: Ενισχύονται με ένα μείγμα κινήτρων (επιδότηση leasing, άμεση επιχορήγηση, φοροαπαλλαγή) δαπάνες για αγορά μηχανημάτων, κτηρίων και άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού (καινούργιων ή και μεταχειρισμένων), συστήματα πιστοποίησης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, συστήματα λογισμικού, αλλά και δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση. Στις ενισχυόμενες δαπάνες, αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνεται και η αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει.

3)Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Για τις εταιρείες που αιτούνται ενίσχυσης στο συγκεκριμένο καθεστώς, δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ. Επίσης, δεν μπορούν να έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός και αν αμφότερες εμπίπτουν στον περιορισμό της επταετίας. Ενισχύονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα, αλλά και άυλα στοιχεία ενεργητικού και ειδικότερα: κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων αγορά κτηρίων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, καθώς και άλλες δαπάνες εκκίνησης. Τα υπαγόμενα σε αυτό το καθεστώς σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φοροαπαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

4)Επενδύσεις μείζονος μεγέθους: Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια (επιλέξιμου) ύψους τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ με την επιπλέον προϋπόθεση ότι δημιουργούνται τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους, δηλαδή μίνιμουμ 40 νέες θέσεις απασχόλησης. Το βασικό κίνητρο εδώ είναι η παροχή σταθερού φορολογικού συντελεστή για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που μειωθεί η φορολογία μετά το διάστημα αυτό, εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστής. Η χρήση σταθερού φορολογικού συντελεστή ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας και μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Εναλλακτικά, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει φορολογική απαλλαγή με ποσοστό 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και μέχρι το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

  • Γιάννης Τσατσάκης