Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, περιλαμβάνονται αρδευτικά έργα, πηγάδια, αντλίες, υπόγεια δίκτυα ποτίσματος;

Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, περιλαμβάνονται αρδευτικά έργα, πηγάδια, αντλίες, υπόγεια δίκτυα ποτίσματος;

Έχει ήδη τονιστεί και σε προηγούμενη ερώτηση ότι οι δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης της τρέχουσας πρόσκλησης. Ωστόσο, εντός του 2018, αναμένεται να προκηρυχθεί  η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», στην οποία θα περιλαμβάνεται αρδευτικός εξοπλισμός και λοιπά πάγια που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

 

gaia-sense