Συμμετοχή στο πρόγραμμα νέων αγροτών χωρίς απολυτήριο στρατού

Μπορεί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες χωρίς να έχει απολυτήριο στρατού;

Αθανάσιος από Αγιά

Απάντηση

Το απολυτήριο στρατού δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας, που σημαίνει ότι ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά χωρίς να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Φυσικά, αυτό δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώνει ο παραγωγός (π.χ. να καταρτιστεί).

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ