Νέος ελκυστήρας και αντικατάσταση παλιού

Εάν ο παραγωγός διαθέτει ήδη ελκυστήρα για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η απόσβεση, είναι δικαιούχος νέου ελκυστήρα χωρίς να ζητήσει αντικατάσταση του παλιού;

ΚΤΣ ΛΟΥΔΙΑΣ

Εφόσον η παλαιότητα του ελκυστήρα είναι μεγαλύτερη των 12 ετών, και επομένως έχει αποσβεστεί, ο παραγωγός είναι επιλέξιμος να αιτηθεί την αγορά νέου ελκυστήρα.

gaia-sense