Αλλαγές στο καταστατικό της ΕΒΖ στο επίκεντρο της έκτακτης Γ.Σ.

Δεν δημοσιεύει την ετήσια οικονομική έκθεση η ΕΒΖ έως το τέλος Οκτωβρίου
-Διαφήμιση-
Delegate

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της ΕΒΖ το οποίο θα τεθεί επί τάπητος κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 26 Αυγούστου.

Αναλυτικά, στο άρθρο 1, παράγραφος 2, προτείνεται να προστεθούν τα εξής:

ιγ. Εκμετάλλευση ακινήτων

-Διαφήμιση-
Delegate

ιδ. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας

ιε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ιστ. Παραγωγή βιοκαυσίμων

Στο άρθρο 3, προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος:

Με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (15.802.030,87), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) εκάστης σε τριάντα λεπτά (0,30) εκάστης, για συμψηφισμό ζημιών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€36.438.722,10) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως εκατόν είκοσι ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων επτά (121.462.407) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ τριάντα λεπτών (€0,30), οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.

Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  θα ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (47.463.394,80 ευρώ), διηρημένο σε  εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (158.211.316)  ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.