Οι κόφτες στα βιολογικά και το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια και εκτροφή

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Δυνατότητα μεταβίβασης εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στο Μέτρο των Βιολογικών
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Κριτήριο ένταξης στο νέο πρόγραμμα των βιολογικών συνιστά ο «πρότερος έντιμος βίος» των παραγωγών. Αυτό προκύπτει, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά τη σχετική ΚΥΑ με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11, που προηγήθηκε της σχετικής προκήρυξης. Ειδικότερα, όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή, αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Επιπλέον, «κόβονται» α) όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών, β) οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, γ) αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, ή είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.

-Διαφήμιση-

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι –με την έναρξη του προγράμματος– θα μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και για τις τέσσερις δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ σε σχέση με την περασμένη πρόσκληση προστέθηκαν στη φυτική παραγωγή τα φαρμακευτικά φυτά, το επιτραπέζιο σταφύλι, τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή και η σταφίδα.

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 είναι τα εξής:

1. Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.

2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

4. Όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha (εκτάρια), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 80 ελαιοδέντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο μέτρο.

5. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκότοπων ανέρχεται σε 0,1 Ha, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για τις μεικτές εκμεταλλεύσεις.

6. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κ.ά.

Ύψος ενίσχυσης
Τα ετήσια ποσά ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους σχετικούς πίνακες

Δράση 11.1.1.: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α ως ακολούθως:

Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

Είδος καλλιέργειας

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
€/Ηa/έτος

Ελαιοκομία

679

Σταφίδα

719

Επιτραπέζια σταφύλια

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

845

Μηλοειδή

644

Πυρηνόκαρπα

900

Εσπεριδοειδή

345

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

563

Χειμερινά σιτηρά

122

Ρύζι

371

Μηδική, τριφύλλι

585

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

430

Όσπρια

456

Βαμβάκι

496

Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργος και άλλες καλλιέργειες

529

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

600


Δράση 11.2.1.:
Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Β ως ακολούθως:

Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1.

Είδος καλλιέργειας

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
€/Ηa/έτος

Ελαιοκομία

505

Σταφίδα

636

Επιτραπέζια σταφύλια

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

657

Μηλοειδή

532

Πυρηνόκαρπα

900

Εσπεριδοειδή

334

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

544

Χειμερινά σιτηρά

120

Ρύζι

446

Μηδική, τριφύλλι

574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

491

Όσπρια

491

Βαμβάκι

516

Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργος και άλλες καλλιέργειες

493

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

600

Δράση 11.1.2.: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1MZK/Ha περιγράφονται στον Πίνακα Γ ως ακολούθως:

Πίνακας Γ: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2.

Κατηγορία ζώου

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
€/Ηa/έτος

Αιγοπρόβατα

211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικρή κατεύθυνση

267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

Δράση 11.2.2.: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης ΙMZK/Ha περιγράφονται στον Πίνακα Δ ως ακολούθως:

Πίνακας Δ: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2.

Κατηγορία ζώου

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
€/Ηa/έτος

Αιγοπρόβατα

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικρή κατεύθυνση

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

347

-Διαφήμιση-
Delegate