Ψαλίδι στις ενισχύσεις για παραβάτες κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης

Αναλυτική εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ψαλίδι στις ενισχύσεις για παραβάτες κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης
-Διαφήμιση-
Delegate

Ακριβά µπορεί να στοιχίσουν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους παραβάσεις όπως η καύση υπολειµµάτων καλλιεργειών χωρίς άδεια, η µη ορθή ενηµέρωση του µητρώου ζώων, η λανθασµένη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών κ.λπ. Στα πλαίσια των κανόνων «πολλαπλής συµµόρφωσης», αν κάτι από τα παραπάνω δεν τηρηθεί σωστά, µπορεί οι δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων να έχουν µείωση στις πληρωµές τους έως και 20%.

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (σε µορφή εγχειριδίου 132 σελίδων) και αφορούν τις υποχρεώσεις των παραγωγών, οι οποίες θα διασταυρωθούν µέσω επιτόπιων ελέγχων που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρµόδιες ΔΑΟΚ. Να σηµειωθεί ότι της πολλαπλής συµµόρφωσης εξαιρούνται οι µικροκαλλιεργητές, ουσιαστικά, δηλαδή, όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς, και λαµβάνουν άµεσα επιδοτήσεις έως 1.250 ευρώ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις και ετήσιες πριµοδοτήσεις, οφείλουν να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την ενωσιακή νοµοθεσία και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των εκτάσεων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τους παρακάτω τοµείς:

-Διαφήμιση-

α) περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων
β) δηµόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών
γ) καλή µεταχείριση των ζώων

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, τους κανόνες της Πολλαπλής Συµµόρφωσης πρέπει να τηρούν:

  • Οι δικαιούχοι που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις.
  • Αµπελοκαλλιεργητές που εγκρίθηκαν ή που θα εγκριθούν στο Μέτρο Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αµπελώνων.
  • Οι δικαιούχοι των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του ΠΑΑ
  • Οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζηµίωσης για το 2016.

Οι κυρώσεις που µπορεί να επιβληθούν στον παραγωγό µετά από διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, στα πλαίσια της πολλαπλής συµµόρφωσης, µπορεί να ανέλθουν από 1% ώς και 20%.

  • Χρήστος Διαμαντόπουλος