Ρυθμίσεις για στάβλους και πληρωμές παραγωγών από εμπόρους υπόσχεται το ΥΠΑΑΤ

Νομοσχέδια για στάβλους και πληρωμές παραγωγών από εμπόρους σχεδιάζει το ΥΠΑΑΤ
-Διαφήμιση-
Delegate

Σχέδιο νόμου για την μείωση του χρόνου εξόφλησης των παραγωγών από τους εμπόρους, ιδίως στα νωπά προϊόντα καθώς και νομοθετική ρύθμιση για τις σταβλικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στα σχέδια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2017.

Αυτό προκύπτει από το κείμενο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που πρόκειται να αναλάβει το επόμενο έτος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

  • Παρέμβαση στον τομέα της εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευμάτων, της βιοασφάλειας και της ποιοτικής τους ιχνηλασιμότητας με την προώθηση σχεδίου νόμου για τη «Διακίνηση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων». Στόχος είναι ο περιορισμός της παραβατικότητας των μεσαζόντων στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, η καταπολέμηση της μαύρης διακίνησης των προϊόντων και η αποκατάσταση της καθυστέρησης των πληρωμών των παραγωγών, πρωτίστως στις εμπορικές συναλλαγές νωπών και ευπαθών προϊόντων.
  • Θέσπιση Εθνικού Συστήματος Ελέγχου και Επιβολής Αλιείας (ΕΣΕΕΑ) με την προώθηση σχεδίου νόμου για τη στήριξη της αλιείας με μέτρα που θα εξασφαλίσουν την δυνατότητα διατήρησης των ιχθυοαποθεμάτων και τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείρισή τους.
  • Χάραξη μιας ολοκληρωμένης αλιευτικής πολιτικής. Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για τον τομέα της αλιείας στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
  • Ρύθμιση για την «Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» με την προώθηση σχεδίου νόμου για τη μείωση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων για τον κτηνοτρόφο, με τελικό στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς και όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων που αφορούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα.
  • Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον αγροτικό χώρο και μείωση του κόστους παραγωγής.