Θα αναρτώνται στο διαδίκτυο οι κρατικές ενισχύσεις (και οι αγροτικές)

Π. Βράντζα: Ο τετραπλασιασμός των δικαιούχων, οδήγησε στη σημαντική μείωση του ποσού της εξισωτικής
-Διαφήμιση-
Delegate

Σε δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό ιστότοπο θα δημοσιοποιούνται «συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις μετά την 1η Ιουλίου 2016». Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επωνυμία και το ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης.

Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ άλλων η «Αιτιολογική έκθεση – Σχέδιο νόμου Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», που κατατέθηκε στις 11 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρει το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής