• Ότι πρέπει να γνωρίζετε για το Μέτρο 11 Βιολογικής Καλλιέργειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
  • Δείτε το βίντεο

Το τρέχον μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες» αποσκοπεί στην ενίσχυση των αγροτών που θέλουν να μετατρέψουν τον τρόπο καλλιέργειά τους από συμβατικό σε βιολογικό, ενισχύοντας έτσι την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το μέτρο αυτό ανέκαθεν αποτελούσε στήριγμα για τους βιοκαλλιεργητές και στην συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο προβλέπεται ένα σημαντικό ποσό ενίσχυσης.

Ποιες δράσεις συμπεριλαμβάνει η πρόσκληση; Μέχρι πότε είναι ανοιχτή η υποβολή των αιτήσεων;

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης είναι ανοιχτή με καταλυκτική ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στα 443 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενοι βιοκαλλιεργητές, δηλαδή βιοκαλλιεργητές που έχουν ενεργή σύμβαση με κάποιον πιστοποιητικό φορέα καθώς και νεοεισερχόμενοι.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι δεσμεύσεις;

Δικαιούχοι του μέτρου αυτού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία θα πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί.

Μη επιλέξιμοι είναι οι δικαιούχοι πρόωρης συνταξιοδότησης και διάδοχοι αυτών καθώς και αυτοί που έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και δεν έχει παρέλθει το διάστημα δύο ημερολογιακών ετών.

Τα αιτούμενα πρόσθετα αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο πρέπει:

  1. Να είναι δηλωμένα στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2016
  2. να κατέχονται νόμιμα
  3. τα βοοειδή να είναι άνω των 6 μηνών
  4. τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών

Επίσης οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν σταθερό το μέγεθος των αγροτεμαχίων καθώς και το είδος των ζώων.

  • Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια
  • Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής
  • Να συνάψουν σύμβαση με φορέα πιστοποίησης 15 μέρες μετά την απόφαση ένταξης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης φτάνει τα 90 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για την γεωργία και τα 33 ευρώ ανά στρέμμα για την κτηνοτροφία. Για τους νεοεισερχόμενους καλύπτεται το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος αναλύσεων ενώ για τους υφιστάμενους καλύπτεται κ το κόστος πιστοποίησης.

Τι αλλαγές φέρνει σε σχέση με το παλιό ΠΑΑ;

Σε σύγκριση με το προηγούμενο μέτρο υπάρχει διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών όπως για παράδειγμα μηλοειδή και εσπεριδοειδή που εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας. Επιπλέον είναι διαφορετικός ο τρόπος υποβολής και ελέγχου της αίτησης. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και γίνεται διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης μέσω μίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όπου ελέγχεται η ιδιότητα του ενεργού αγρότη, η σύμβαση με κάποιον φορέα πιστοποίησης, η έκταση των αγροτεμαχίων ή των βοσκοτόπων καθώς και ο αριθμός των ζώων.

Τα βήματα για γίνεις μελισσοκόμος