Όροι χρήσης

Η εταιρεία ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει Ελ.Βενιζέλου 67, Καλλιθέα καλούμενη εφεξής «Δικαιούχος») είναι η κυρία και η δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου (καλουμενου εφεξής «ΔΤ») ypaithros.gr .

Ο δικτυακός τόπος ypaithros.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ένα ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών, επιλογών, πηγών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων αναφορικά με υπηρεσίες και προϊόντα.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η χρήση του αποτελεί αποδοχή και τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά και μελετήσει, κατανοήσει, εγκρίνει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΤ και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν καθώς και οποιονδήποτε τροποποιήσεών του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΤ.

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Δικαιούχου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, video, ήχων κλπ. των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο ΔΤ και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των τρίτων δικαιούχων τους.

Επίσκεψη – χρήση του διαδικτυακού μας τόπου – ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης του δικτυακού μας τόπου, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης στις υπηρεσίες του, περί εγγραφής του ως συνδρομητή σε αυτόν. Ο συνδρομητής υποχρεούται με την αίτηση του να υποβάλει στον δικτυακό μας τόπο προσωπικά του στοιχεία και πληροφορίες τις οποίες ο δικτυακός μας τόπος απαιτεί, σε περίπτωση δε αλλαγής τους, έχει υποχρέωση διορθώσεώς τους. Η τυχόν υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται την δημιουργία για τον χρήστη αποκλειστικής ευθύνης, καθώς και ενδεχόμενων αστικών ευθυνών.

Στοιχεία τα οποία πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι:

1. ονοματεπώνυμο
2. πατρώνυμο
3. μητρώνυμο
4. διεύθυνση
5. επάγγελμα
6. ημερομηνία γέννησης
7. αριθμός τηλεφώνου
8. e-mail του υποψηφίου συνδρομητή.

Ο επισκέπτης-χρήστης με την υποβολή της αίτησης παραλαμβάνει επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) και το όνομα χρήστη της επιλογής του (username).

Ο επισκέπτης σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου των παραπάνω σελίδων. Επίσης οφείλει να φέρεται κόσμια και ευγενικά κατά την διάρκεια της επίσκεψης του και χρήσης των υπηρεσιών του εν λόγω δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε δε ζημία προκληθεί στον δικτυακό τόπο και στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη. Περαιτέρω ο επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-χρήστη, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Από του χρονικού σημείου της σύνδεσης και εντεύθεν ο συνδρομητής-χρήστης μέλος του δικτυακού μας τόπο, ευθύνεται προσωπικά και αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε πράξη, παράλειψη, περιεχόμενο, κείμενο, εικόνες, ήχους, η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων τρίτων, η δημοσίευση, αναπαραγωγή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, που θα προέρχονται από των προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη το οποίο θα έχει επιλέξει. Οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση, αποστολή, δημοσιοποίηση κ.λ.π.), η οποία ενδέχεται να προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή υπόληψη τρίτων ή συνιστά παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων ή προξενεί οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη (λ.χ. προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λ.π.), δημιουργεί αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή προς αποκατάστασή τους.

Η ιστοσελίδα μας, και κατά συνέπεια η δικαιούχος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ανάρτηση, δημοσίευση, προώθηση, αποστολή οποιασδήποτε φύσεως πληροφοριών προσβαλλόντων την τιμή, υπόληψη και προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε δημιουργού έργου οποιασδήποτε φύσεως (συγγραφικού, εικαστικού, ηχητικού, δημοσιευθέντος ή μη) το οποίο δημοσιοποιείται, προωθείται, αποστέλλεται, αναπαράγεται, τίθεται σε κυκλοφορία στο σύνολο ή μέρος του από τον χρήστη χωρίς την άδεια του δημιουργού του.

Υποχρεούται, μολοταύτα, ο δικτυακός μας τόπος, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψή του, οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά του χρήστη, όπως αυτή ενδεικτικά περιγράφεται ανωτέρω, να προβεί με κάθε τρόπο και μέσο στη διακοπή της παροχής προσβάσεως του συγκεκριμένου χρήστη, καθώς και στη διακοπή της συνδέσεως αυτού με το διαδίκτυο, είτε να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο λαμβάνοντας οποιοδήποτε νόμιμο μέτρο ήθελε κρίνει απαραίτητο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οποιαδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης σε τρίτους.

Επίσης, οι χρήστες μας οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένων με την οποία τελείται οποιασδήποτε φύσεως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.

Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου με το οποίο προσβάλλεται ή διακινείται ή αποστέλλεται πορνογραφικής φύσεως υλικό ή υλικό παιδικής πορνογραφίας ή γίνεται προτροπή άμεση ή έμμεση για διάπραξη ασελγών πράξεων ή διαφημίζεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον προωθείται υλικό ερωτικού περιεχομένου ή δημοσιεύονται προσκλήσεις-αγγελίες συνοδευόμενες από χαρακτηριστικές φωτογραφίες, προωθώντας ή υποθάλποντας ερωτικές συναντήσεις τρίτων, καθώς και κείμενα με προκλητικές φωτογραφίες που συνιστούν διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας.

Επίσης, κατηγορηματικά απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου προσβάλλοντος το Δημοκρατικό Πολίτευμα της χώρας, την προστασία μειονοτικών ομάδων, υποθάλποντος τις φυλετικές ή άλλης μορφής διακρίσεις, ή υποκινούντος την εχθρότητα ή διάκριση σε βάρος αλλογενών (ξενοφοβία), ή προσβάλλοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπον τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Περιορισμός ευθύνης

Η Δικαιούχος, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή την χρήση αυτού. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης η Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή του κοινού, λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη τους ή παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της εταιρείας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ο δικτυακός μας τόπος ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του προσθήκης νέων υπηρεσιών και προϊόντων, προσβάσιμων στους επισκέπτες (χρήστες), χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση των χρηστών-επισκεπτών, έναντι παντός τρίτου.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων επισκεπτών ιστοσελίδας

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα πολιτική αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τη Δικαιούχο όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ypaithros.gr υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 216 100 1600 ή στο [email protected].

  1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (ιδιωτών και επαγγελματιών), όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

  1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3.Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής /δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας

  1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελ.Βενιζέλου 67, Καλλιθέα), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( [email protected]) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Δικαιούχος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση δικαιώματός σας εάν η τυχόν επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

  1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679ε, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Cookies

Η εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ΔΤ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς.