Όροι χρήσης

Η εταιρεία ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει Μητροπόλεως 9, Αθήνα (καλούμενη εφεξής «Δικαιούχος») είναι η κυρία και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ypaithros.gr

Το κατωτέρω κείμενο εμπεριέχει τις προϋποθέσεις επίσκεψης και συνεργασίας καθώς και τους γενικούς όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, τις εφαρμοστέες διατάξεις του νομικού πλαισίου οι οποίες αναφέρονται στα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και το ελάχιστο των υποχρεώσεων των χρηστών του δικτυακού μας τόπου.

Πρόσβαση και χρήση των σελίδων της ιστοσελίδας μας καθώς και των υπηρεσιών, οι οποίες μέσα από αυτήν προσφέρονται, δηλώνει μελέτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους εκάστου χρήστη (επισκέπτη) των όρων χρήσεως οι οποίοι παρατίθενται στο κατωτέρω κείμενο, καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος ypaithros.gr παρέχει στους επισκέπτες (χρήστες) του ένα ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών, επιλογών, πηγών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων αναφορικά με υπηρεσίες και προϊόντα.

Ο δικτυακός μας τόπος ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του προσθήκης νέων υπηρεσιών και προϊόντων, προσβάσιμων στους επισκέπτες (χρήστες), χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση των χρηστών-επισκεπτών, έναντι παντός τρίτου.

Επίσκεψη – Χρήση του διαδικτυακού μας τόπου

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης του δικτυακού μας τόπου, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης στις υπηρεσίες του, περί εγγραφής του ως συνδρομητή σε αυτόν. Ο συνδρομητής υποχρεούται με την αίτηση του να υποβάλει στον δικτυακό μας τόπο προσωπικά του στοιχεία και πληροφορίες τις οποίες ο δικτυακός μας τόπος απαιτεί, σε περίπτωση δε αλλαγής τους, έχει υποχρέωση διορθώσεώς τους. Η τυχόν υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται την δημιουργία για τον χρήστη αποκλειστικής ευθύνης, καθώς και ενδεχόμενων αστικών ευθυνών.

Στοιχεία τα οποία πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι:

  1. ονοματεπώνυμο
  2. πατρώνυμο
  3. μητρώνυμο
  4. διεύθυνση
  5. επάγγελμα
  6. ημερομηνία γέννησης
  7. αριθμός τηλεφώνου
  8. e-mail του υποψηφίου συνδρομητή.
    Ο επισκέπτης-χρήστης με την υποβολή της αίτησης παραλαμβάνει επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) και το όνομα χρήστη της επιλογής του (username).

Από του χρονικού σημείου της σύνδεσης και εντεύθεν ο συνδρομητής-χρήστης μέλος του δικτυακού μας τόπο, ευθύνεται προσωπικά και αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε πράξη, παράλειψη, περιεχόμενο, κείμενο, εικόνες, ήχους, η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων τρίτων, η δημοσίευση, αναπαραγωγή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, που θα προέρχονται από των προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη το οποίο θα έχει επιλέξει. Οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση, αποστολή, δημοσιοποίηση κ.λ.π.), η οποία ενδέχεται να προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή υπόληψη τρίτων ή συνιστά παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων ή προξενεί οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη (λ.χ. προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λ.π.), δημιουργεί αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή προς αποκατάστασή τους.

Η ιστοσελίδα μας, και κατά συνέπεια η δικαιούχος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ανάρτηση, δημοσίευση, προώθηση, αποστολή οποιασδήποτε φύσεως πληροφοριών προσβαλλόντων την τιμή, υπόληψη και προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε δημιουργού έργου οποιασδήποτε φύσεως (συγγραφικού, εικαστικού, ηχητικού, δημοσιευθέντος ή μη) το οποίο δημοσιοποιείται, προωθείται, αποστέλλεται, αναπαράγεται, τίθεται σε κυκλοφορία στο σύνολο ή μέρος του από τον χρήστη χωρίς την άδεια του δημιουργού του.

Υποχρεούται, μολοταύτα, ο δικτυακός μας τόπος, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψή του, οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά του χρήστη, όπως αυτή ενδεικτικά περιγράφεται ανωτέρω, να προβεί με κάθε τρόπο και μέσο στην διακοπή της παροχής προσβάσεως του συγκεκριμένου χρήστη, καθώς και στην διακοπή της συνδέσεως αυτού με το διαδίκτυο, είτε να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο λαμβάνοντας οποιοδήποτε νόμιμο μέτρο ήθελε κρίνει απαραίτητο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οποιαδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης σε τρίτους.

Επίσης, οι χρήστες μας οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένων με την οποία τελείται οποιασδήποτε φύσεως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.

Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου με το οποίο προσβάλλεται ή διακινείται ή αποστέλλεται πορνογραφικής φύσεως υλικό ή υλικό παιδικής πορνογραφίας ή γίνεται προτροπή άμεση ή έμμεση για διάπραξη ασελγών πράξεων ή διαφημίζεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον προωθείται υλικό ερωτικού περιεχομένου ή δημοσιεύονται προσκλήσεις-αγγελίες συνοδευόμενες από χαρακτηριστικές φωτογραφίες, προωθώντας ή υποθάλποντας ερωτικές συναντήσεις τρίτων, καθώς και κείμενα με προκλητικές φωτογραφίες που συνιστούν διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας.

Επίσης, κατηγορηματικά απαγορεύεται η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου προσβάλλοντος το Δημοκρατικό Πολίτευμα της χώρας, την προστασία μειονοτικών ομάδων, υποθάλποντος τις φυλετικές ή άλλης μορφής διακρίσεις, ή υποκινούντος την εχθρότητα ή διάκριση σε βάρος αλλογενών (ξενοφοβία), ή προσβάλλοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπον τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Καθ’ ακολουθίαν αποτελεί ρητή υποχρέωση οποιουδήποτε χρήστου μέλους των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, η άμεση ειδοποίηση του δικτυακού μας τόπου, σε περίπτωση καθ’ ην ήθελε περιπέσει στην αντίληψή του η ανάρτηση σελίδων με το παραπάνω αναφερόμενο περιεχόμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση του δικτυακού μας τόπου η άμεση διαγραφή των σχετικών σελίδων καθώς και η άμεση διακοπή της σύνδεσης του συγκεκριμένου χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες απεικονίσεις κ.λ.π. αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου , προστατευόμενη τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις κυρωθείσες από το ελληνικό κράτος και ενσωματωθείσες στην ελληνική έννομη τάξη, ή ενδεχόμενα αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η χρήση των οποίων γίνεται από την ιστοσελίδα μας κατόπιν λήψεως της σχετικής άδειας εκ μέρους του πνευματικού δημιουργού τους.

Κατ’ ακολουθίαν, οποιαδήποτε πράξη συνιστώσα αντιγραφή, μεταφορά και δημιουργία παράγωγης εργασίας, κάνοντας χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ως και οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να προκαλέσει παραπλάνηση του κοινού αναφορικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας καθώς και η διάδοση, μετάδοση, αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται αν δε συνοδεύεται από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικτυακού μας τόπου, ο οποίος τυγχάνει ο αποκλειστικός πνευματικός ιδιοκτήτης του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Αποποίηση Ευθύνης – Ευθύνη για το περιεχόμενο

Η Δικαιούχος διά του ypaithros.gr εν ουδεμιά περιπτώσει θεωρείται ότι αποδέχεται ή συμμερίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο περιεχόμενό της προσωπικές κρίσεις, ιδέες, απόψεις, αντιλήψεις ή πεποιθήσεις. Κατά συνέπειαν οι συνδρομητές φέρουν ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη των όσων περιλαμβάνονται ή αναρτώνται στο περιεχόμενό της.
Η ιστοσελίδα ypaithros.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα, πληρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο. Μολοταύτα, ουδεμία φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη στοιχείων όσον αφορά στα ανωτέρω. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε φύσεως ζημία η οποία ενδέχεται να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών ή στοιχείων.

Αντίστοιχα, διασυνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους, παρέχονται από την ιστοσελίδα μας αποκλειστικά και μόνον για πληροφόρηση. Συνεπώς, η ιστοσελίδα μας ουδεμία φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φύσεως ζημία ή βλάβη η οποία ενδέχεται να προέλθει από την πρόσβαση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Κάθε επισκέπτης αποδέχεται ότι η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού μας τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των υπηρεσιών που παρέχει, ούτε την έλλειψη «ιών» ή αρχείων τέτοιας μορφής τα οποία ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη στον επισκέπτη-χρήστη. Κατά συνέπειαν ο Δικαιούχος της ιστοσελίδας μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του επισκέπτη, προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού μας τόπου.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας ypaithros.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν.2472/1997, ΠΔ 207/1998, ΠΔ 79/2000 και άρθρο 8 του Ν.2819/2000) καθώς και από τις αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγία 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως εκάστοτε οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν.
Ο διαχειριστής των δεδομένων επιφυλάσσεται του δικαιώματός του αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμφωνία πάντοτε με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, όπως αυτό κάθε φορά ενδέχεται να τροποποιείται. Συνεπώς, η ιστοσελίδα μπορεί να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους όρους προστασίας των δεδομένων κατ’ εφαρμογήν πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αυτή προσδιορίστηκε παραπάνω. Αποτελεί υποχρέωση των χρηστών τακτικού ελέγχου των σχετικών όρων προκειμένου να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνεχής χρήση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους των χρηστών οποιασδήποτε ενδεχόμενης τροποποιήσεως τούτων.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους και με άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ευρίσκονται υπό τον έλεγχο, και συνεπώς λειτουργούν, με ευθύνη τρίτων φορέων. Ο Δικαιούχος εν ουδεμιά περιπτώσει ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Ο δικτυακός μας τόπος εμπεριέχει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι γνωστοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία σε μια τέτοια περιοχή αλληλεπίδρασης, αυτά, καθώς και τα πραγματικά στοιχεία που μπορούν να γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του, ενδέχεται να συγκεντρωθούν, ανακοινωθούν, χρησιμοποιηθούν ή να καταλήξουν σε τρίτους και να αποτελέσουν πηγή αποστολής «απρόκλητων» μηνυμάτων στον χρήστη από τρίτους. Ενέργειες όπως αυτές δεν δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη για την ιστοσελίδα μας.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το περιεχόμενο της δικτυακής μας πύλης διατίθεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή εξυπακουόμενη ως προς την ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα ή πληρότητά του. Κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος (η ιστοσελίδα) ουδεμία υπέχει ευθύνη, σε οποιαδήποτε περίπτωση, για οποιασδήποτε μορφής ζημία ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της, στις οποίες (επιλογές) ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία γνωρίζοντας και το περιεχόμενο των παρόντων όρων.

Επίσης, ο Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι η ίδια η ιστοσελίδα, ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή εξυπηρετητής (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τίθεται στην διάθεση του συνδρομητού είναι απαλλαγμένο από «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την παραπάνω ζημία δεν βαρύνει τον Δικαιούχο της.

Η παρούσα αποποίηση οθόνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης του δικτυακού μας τόπου από οποιεσδήποτε απαιτήσεις προβλέπονται από το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (εθνικό, κοινοτικό, διεθνές), ούτε φυσικά να αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι νόμιμη η απαλλαγή από την σχετική ευθύνη με βάση την κείμενη νομοθεσία (λ.χ. ευθύνη από δόλο ή από πράξεις που συνιστούν βαριά αμέλεια).