Επανενεργοποίηση του θεσμού του «Αγροτικού των Γεωτεχνικών» ζητά η ΕΝΠΕ

Την επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης του ΠΑΑ ζήτησε η ΕΝΠΕ από τον Αποστόλου

Την επανενεργοποίηση του θεσμού του «Αγροτικού των Γεωτεχνικών» ζητά ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός, με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νικόλαο Στουπή.

Στην επιστολή ο κ. Αγοραστός αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Είναι γνωστή σε όλους η μεγάλη μείωση προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται εντονότερο στις Οργανικές Μονάδες των Περιφερειών της χώρας, όπου η έλλειψη εργαζομένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας με αποτέλεσμα την πλημμελή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μειωμένη απόδοση έργου σε πολλούς τομείς της διοίκησης.

Οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία του αγροτικού τομέα σε όλες τις μορφές του, Πρωτογενής (παραγωγή), Δευτερογενής (μεταποίηση) και Τριτογενής (μεταφορές, εμπορία), ο οποίος επηρεάζει κατά μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η σωστή λειτουργία των οργανικών μονάδων του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας είναι επομένως επιτακτική ανάγκη. Δυστυχώς όμως, η αποψίλωση των υπηρεσιών αυτών σε προσωπικό ήταν δραματική την τελευταία τριετία αφού τα 1/2 των Γεωτεχνικών υπαλλήλων, κυρίως Γεωπόνοι και Κτηνίατροι, αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης χωρίς να αντικατασταθούν. Ο θεσμός των συμβασιούχων γεωτεχνικών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας, που εφαρμόστηκε τους προηγούμενους μήνες, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού αφενός ο χρόνος ενημέρωσης και προσφοράς έργου των υπαλλήλων αυτών ήταν περιορισμένος και αφετέρου η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους συνέπεσε με τη χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες κατά τους κρίσιμους μήνες της καλλιεργητικής περιόδου. Το πρόβλημα της έλλειψης γεωτεχνικών υπαλλήλων καθίσταται εντονότερο σήμερα γιατί εκτός των συμβουλευτικών και ενημερωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους αγρότες, της συμμετοχής τους σε πολλές επιτροπές εξέτασης αγροτικών και αγροδιατροφικών θεμάτων και της μεγάλης συμβολής τους στην υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των παραγωγών, οι εν λόγω υπάλληλοι αναμένεται να επιφορτιστούν με την υλοποίηση του 80% του είδους των μέτρων και δράσεων, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 35% των πιστώσεων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο οποίο θα υπάρχει και ρήτρα ανάκλησης των εκχωρούμενων πιστώσεων αν η Περιφέρεια δεν μπορέσει να διαχειριστεί και να υλοποιήσει τις δράσεις αυτές.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο, είμαστε αναγκασμένοι, να αναζητήσουμε λύσεις για την αύξηση του γεωτεχνικού προσωπικού στις Οργανικές Μονάδες των Περιφερειών μας, ώστε να καλυφθούν τα τεράστια υπάρχοντα κενά και να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Η σημαντικότερη από αυτές τις λύσεις αφορά την επανενεργοποίηση του «Αγροτικού των Γεωτεχνικών» ή αλλιώς της ετήσιας πρακτικής εξάσκησης πτυχιούχων γεωτεχνικών, ενός θεσμού με νομική υπόσταση αλλά αδρανοποιημένου από το έτος 2012, προφανώς λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πιστώσεων. 

Τι είναι ακριβώς το «Αγροτικό των Γεωτεχνικών»; Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4α του Ν.2538/97(ΦΕΚ242/Α), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 του Ν.2732/99, οι απόφοιτοι Κτηνίατροι, Γεωπόνοι και Ιχθυολόγοι μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να υπηρετήσουν για λόγους πρακτικής άσκησης, για ένα έτος και μετά την έκδοση σχετικής προκήρυξης, σε υπηρεσιακές μονάδες του πρώην Υπουργείου Γεωργίας (νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας), όπως και στις υπηρεσιακές δομές του αγροτικού τομέα των Περιφερειών της χώρας. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 ετών από την απόκτηση του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή από την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου σχολής της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια παραμονής του υποψηφίου στις ένοπλες δυνάμεις προς εκπλήρωση υποχρεωτικής θητείας ή απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου. Η αμοιβή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις για τη μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, η κατανομή τους κατά υπηρεσία, η επιλογή και η τοποθέτηση των ασκούμενων καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, στόχος του συγκεκριμένου θεσμού είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους νέους πτυχιούχους γεωτεχνικούς αλλά και η στελέχωση των Υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται. Το «Αγροτικό των Γεωτεχνικών» λειτούργησε από το 1999 έως το 2012. Μάλιστα το 2012 υπήρξε προκήρυξη του τότε Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την πλήρωση 420 θέσεων από τους αποκτήσαντες πτυχίο από το έτος 2008 και μετά για τις ειδικότητες: Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων, Δασολόγων και Τεχνολόγων Γεωπονίας, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Έκτοτε δεν υπήρξε καμιά προσπάθεια ενεργοποίησης του θεσμού.
Στην παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον κυριότερο άξονα ανάπτυξης των Περιφερειών, η πρόοδος του οποίου χωρίς την επιστημονική υποστήριξη των γεωτεχνικών υπαλλήλων είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί. Μπορούμε επομένως να εκμεταλλευτούμε τον υφιστάμενο θεσμό «Αγροτικό των Γεωτεχνικών». 

Πέραν της παραπάνω δυνατότητας θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε από κοινού τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας της ΕΝΠΕ, του Υπουργείου σας και των αρμόδιων τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με στόχο την ένταξη του αγροτικού των γεωτεχνικών στα προγράμματα σπουδών τους με στόχο την επαγγελματική πρακτική εμπειρία των αποφοίτων τους. Η εφαρμογή της πρότασης αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί και με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020».