Αισθητήρες προειδοποιούν για την ανάγκη ποτίσματος

Μεγάλες μειώσεις στο κόστος παραγωγής στην καλλιέργεια βάμβακος και αυξήσεις στη παραγωγή

Η Ελλάδα χρειάζεται 25 μεγάλες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές, λέει ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Ν. Βέττας

Το ευρωπαϊκό έργο LIFE HydroSense είναι ένα πρόγραμμα για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, αζωτούχου λίπανσης και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στον θεσσαλικό κάμπο με τη συμβολή προηγμένων τεχνολογιών στην καλλιέργεια βάμβακος.

Ο Δρ. Χρ. Τσαντήλας, Δ/ντής του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης Εδαφών Λάρισας, όπου εκτελέσθηκε το LIFE Hydrosense, εξηγεί: «Για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού εγκαταστάθηκε ένα σύστημα υπέρυθρων αισθητήρων παρακολούθησης της θερμοκρασίας του φυλλώματος της καλλιέργειας, το οποίο ειδοποιούσε ασύρματα για την ανάγκη άρδευσης. Για τον προσδιορισμό των αναγκών σε άζωτο χρησιμοποιήθηκαν πολυφασματικοί αισθητήρες, που μετρούσαν έμμεσα τον δείκτη χλωροφύλλης των φυτών, ενώ, μέσω κατάλληλου λογισμικού, υπολογίζονταν οι ποσότητες αζώτου που έπρεπε να εφαρμοστούν κατά την επιφανειακή λίπανση. Η αντιμετώπιση των ζιζανίων με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα ζιζανιοκτόνων επιτεύχθηκε με την προφυτρωτική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων μόνο πάνω στη γραμμή σποράς, ενώ μεταφυτρωτικά χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα εντοπισμού και καταπολέμησης όπου ειδικοί αισθητήρες αναγνωρίζουν την ύπαρξη ζιζανίων, μέσω της χλωροφύλλης τους μεταξύ των γραμμών σποράς, και ψεκάζουν μόνο τα σημεία που υπάρχουν ζιζάνια».

Αισθητήρες προειδοποιούν για την ανάγκη ποτίσματος

Η μείωση των εισροών σε όλες τις πιλοτικές περιοχές (Γυρτώνη, Ομορφοχώρι, Γεντίκι) ήταν σημαντική. Κατά μέσο όρο μειώθηκε η κατανάλωση αρδευτικού νερού κατά 18%, τα αζωτούχα λιπάσματα κατά 35% και το σύνολο των ζιζανιοκτόνων κατά 62% σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο καλλιέργειας, ενώ οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 10%.

Βικτωρία Αποστολοπούλου