Οι αιτήσεις για νέες Άδειες Φύτευσης υπερέβησαν τα 6.500 στρ.

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων για νέες Άδειες Φύτευσης σύμφωνα με την ΥΑ 1012/21063/18.2.2016 οι αιτήσεις ξεπέρασαν το όριο των 6.500 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθούν τα κριτήρια προτεραιότητας προκειμένου να κατανεμηθούν οι εκτάσεις των 6.500 στρεμμάτων με βάση τα κριτήρια.

Υπενθυμίζουμε ότι τα κριτήρια προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι τα ακόλουθα:

  • Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά

Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

  • Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W1=0,2
  • Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt1=10 για συμμόρφωση και Pt1=0 για μη συμμόρφωση

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).