Έρχονται ενισχύσεις de minimis ως 15.000 ευρώ για κτηνοτρόφους της Λακωνίας

Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) 10,5 ευρώ/αιγοπρόβατο και 105 ευρώ ανά/βοοειδές θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Βοιών στην Π.Ε. Λακωνίας.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄2414/2015), οι ενισχύσεις θα δοθούν λόγω καταστροφής βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση:

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων και βοοειδών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Βοιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, λόγω καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2015, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) δηλώνοντας ότι διατη-ρούν στην εκμετάλλευση τους αιγοπρόβατα και βοοειδή.
  2. Να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).
  3. Η έδρα εκμετάλλευσής τους να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βοιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
  4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση, δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση