ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα: Ενίσχυση του αλιευτικού τομέα με 523 εκατ. ευρώ

αλιεία

Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”, το οποίο έχει εγκριθεί επίσημα για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στην Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 523.406.309 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, τα 388.777.914 ευρώ προέρχονται από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 134.628.395 ευρώ από την Εθνική συμμετοχή.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι άμεσοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
  • Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.
  • Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες απευθυνόμενοι στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος:

URL: www.alieia.gr

Τηλέφωνο: 213 1501150

e-mail: [email protected]

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος