Θεσσαλία: Μέχρι 31/10 οι αιτήσεις αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών

Η προθεσμία αφορά την έκδοση αδειών για το αλιευτικό έτος 2016

Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης αδειών μεγάλων πελαγικών ψαριών για το αλιευτικό έτος 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (με αριθμό 5632/104626/29-09-2015) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη “Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών”, με την μέχρι σήμερα ισχύουσα να καταργείται.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, η προθεσμία υποβολής αίτησης αλιείας τόνου (Thunnus thynnus) στην υπηρεσία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015. Παράλληλα, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις αιτήσεις αλιείας μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius), οι οποίες όμως θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι υποβολές θα γίνονται από τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση θα υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αδειών αλίευσης

1) Άδεια αλίευσης χορηγείται μόνο σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία:

  • Είναι εφοδιασμένα με αλιευτική άδεια με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία ήτοι με παρασυρόμενα παραγάδια (LLD), , πετονιές (LHM) και γρι-γρι (PS). Άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρι – γρι (PS), χορηγείται για την αλιεία μακρύπτερου τόνου (ALB) και ζωντανού τόνου (BFT) με σκοπό την πάχυνση.
  • Έχουν εγκατεστημένο, και σε λειτουργία, Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS), καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS).

2) Χορηγείται μία άδεια αλίευσης ανά πλοιοκτήτη για ένα συγκεκριμένο σκάφος, ανεξαρτήτως του αριθμού των σκαφών που αυτός κατέχει.

3) Άδεια αλίευσης τόνου δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 9,0 μέτρων.
  • Σε αλιευτικά σκάφη με επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία «βιντζότρατα» (SB) και «μηχανότρατα» (ΟΤΒ).
  • Σε αλιευτικά σκάφη τα οποία υπέπεσαν σε αλιευτική παράβαση κατά το άρθρο 9 της παρούσας.
  • Σε αλιευτικά σκάφη τα οποία διέθεταν άδεια αλίευσης τόνου το προηγούμενο έτος του έτους υποβολής της αίτησης και δεν δήλωσαν παραγωγή.

Διαδικασία χορήγησης έγκρισης αδειών αλίευσης – Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για την αλιεία μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά, η οποία εγκρίνεται από τη Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών πόρων.

Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου (Thunnus thynnus), ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για την αλιεία του, υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ ) ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση για το ποσοστό αναπηρίας.
  • Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων.