Περ. Ιονίων Νήσων: Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας λουομένων

Με προτεραιότητα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, όπως επιτάσσει το Εθνικό Δίκαιο και οι Κοινοτικές οδηγίες, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ξεκινά την υλοποίηση της πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Μέσω της συγκεκριμένης πράξης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 389.644 ευρώ, με δικαιούχο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη, αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κλπ. και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, δικτυακά, προσβάσιμη στο κοινό.

Την ίδια ώρα, θα επικαιροποιείται ετησίως το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, ενώ θα τοποθετηθούν, στις ακτές, πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει στα τέλη του Ιουνίου του τρέχοντος έτους και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Γενάρη του 2022.