Τι δείχνει η κατανομή των πόρων του νέου ΠΑΑ

γράφει ο Νίκος Λάππας

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των στοιχείων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των κρατών-μελών για την περίοδο 2014-2020, επιτρέπει κάποιες χρήσιμες συγκρίσεις.
Πρώτον, η κατανομή των πόρων της Ελλάδας, για τις δράσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και τις καινοτομίες των εκμεταλλεύσεων, είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη (περίπου στα 2/3).

Δεύτερον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που αφορούν στο κλίμα, ενώ δεν υπάρχει ακόμη εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Τρίτον, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του συνολικού ΠΑΑ (13%), το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, κατανέμεται στη βιολογική παραγωγή. Την ίδια στιγμή, δεν υφίσταται πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα, ενώ είναι μάλλον υπερβολικό να κατανέμεται ως επιπλέον «άμεσες ενισχύσεις» το 13% του ΠΑΑ στο 3% των αγροτών, που αποτελούν οι βιοκαλλιεργητές.

Τέταρτον, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, το 20% του Προγράμματος κατανέμεται στις πληρωμές εξισωτικής, ενώ είναι γνωστή η αναγκαιότητα συνολικής επανεξέτασης της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Πέμπτον, οι κατανομές για τους νέους αγρότες έχουν μειωθεί σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις.

Τέλος, η ενίσχυση ίδρυσης Ομάδων Παραγωγών είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής, αφού προβλέπεται να στηριχθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 54 περίπου ομάδες.