Μείωσε ζημιές αλλά έχασε τζίρους στο τρίμηνο η ΕΒΖ

Μείωσε ζημιές αλλά έχασε τζίρους στο τρίμηνο η ΕΒΖ

Στο «κόκκινο» παραμένουν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΒΖ η οποία περιμένει την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και την αναδιάρθρωση του δανεισμού της προκειμένου, όπως αναφέρει, να επανέλθει «σε κερδοφορία με σταθερό θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα» και να συνεχίσει τη «δραστηριότητά της στην πρωτογενή παραγωγή, εξυπηρετώντας τη σχετική εθνική στρατηγική».

Η βιομηχανία κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης μείωση κύκλου εργασιών στα 16,8 εκατ. ευρώ (πτώση 27,05% σε σχέση με πέρυσι), απότοκη των χαμηλών τιμών της ζάχαρης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά αλλά και την ένταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αφού, όπως παραδέχεται, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πλέον πολλές θυγατρικές μεγάλων ξένων ζαχαροβιομηχανιών οι οποίες παλεύουν για ένα κομμάτι της «πίτας» της αγοράς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου της νέας χρήσης (1/7/2015-30/9/2015) που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και δόθηκαν στη δημοσίότητα, ο κύκλος εργασιών της ΕΒΖ ΑΕ έφτασε τα 16.816,74 χιλ. €, μειωμένος κατά 27,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 21.471,89 χιλ. €, μειωμένος κατά 52,33% έναντι της περσινής περιόδου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου συνέβαλε ιδίως η μείωση των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού.

Η ΕΒΖ  για δύο χρήσεις (2013/14 & 2014/15) βίωσε , όπως επισημαίνεται, δραματική μείωση των τιμών πώλησης της ζάχαρης στην ελληνική αγορά, εξαιτίας μεγάλης πίεσης των τιμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λόγω υπεραποθεματοποίησης που οφείλεται σε συνεχείς πλεονασματικές παραγωγές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περαιτέρω στην ελληνική αγορά αναπτύχθηκε ισχυρός ανταγωνισμός από τις θυγατρικές των μεγάλων ζαχαροβιομηχανιών, οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε -8,34% έναντι -10,52% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε -4,85% έναντι -1,81% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημίες 3.455,83 χιλ. € έναντι ζημιών 2.577,08 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημίες 3.243,68 χιλ. € έναντι ζημιών 2.692,78 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημίες 5.991,34 χιλ. € έναντι ζημιών 6.377,25 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημίες 6.111,38 χιλ. € έναντι ζημιών 7.381,63 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 6.165,85 χιλ. € έναντι ζημιών 6.245,60 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 6.656,52 χιλ. € έναντι ζημιών 7.630,61 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Την 29/07/2015, προκειμένου η πιστώτρια Τράπεζα να αξιολογήσει ένα βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης, τόσο αναφορικά με τον δανεισμό προς την εταιρεία όσο και την εν γένει λειτουργία της, υπογράφτηκε μία «Συμφωνία Πλαίσιο» (Standstill Agreement), διάρκειας έως και τις 30/10/2015, ώστε να σχεδιαστεί η οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ.

Η εταιρία, έχοντας αναθέσει σε εταιρία Συμβούλων την εκπόνηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, παρουσίασε στην πιστώτρια Τράπεζα το επιχειρηματικό της σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής).

Στόχος, αφενός η επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου η μετάβαση σε κερδοφορία, με σταθερό θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και παράλληλη συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας τη σχετική εθνική στρατηγική. Οι συζητήσεις της Διοίκησης της εταιρίας με την Τράπεζα για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο και από αυτές προκύπτει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, καθώς και της συνολικής της πρότασης, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητάς του, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου και αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.

Γιάννης Τσατσάκης