Μόνο με την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας η πληρωμή της εξισωτικής

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄2696//2015) δύναται να καταβληθεί το 75% της εξισωτικής, με την ολοκλήρωση μόνο των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας,, βάζοντας σε εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1748 της ΕΕ.

Επιπλέον τονίζεται ότι «οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής».

Υπενθυμίζουμε ότι με προηγούμενες αποφάσεις εγκρίθηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 111.610.000 ευρώ με σκοπό να πληρωθούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής του 2014. Επίσης αναμένεται η έγκριση ακόμα 70 εκατ. ευρώ περίπου για τις πληρωμές του 2015.

Επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναφέρει για την πληρωμή υπολοίπων μεταξύ αυτών και της εξισωτικής αποζημίωσης μέχρι το τέλος του έτους.