Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,6 εκατ. ευρώ

Αναλυτικά οι πιστώσεις που πραγματοποίησε την Τρίτη ο οργανισμός

Νέες πληρωμές πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την εβδομάδα που διανύουμε. Συγκεκριμένα, τα χρήματα από αυτές πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσό καταβολής να ανέρχεται στα 4.655.349,67 ευρώ. Από αυτά, ένα μεγάλο μέρος διοχετεύτηκε στα καθεστώτα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιολογικής γεωργίας, με την πληρωμή για την τελευταία να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 3ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 1.190,40 ευρώ για έναν δικαιούχο.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.1257/1999», με 1.500 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.2079/92», με 9.966,67 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 7 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 792.254,52 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 23 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», όπου δύο δικαιούχοι εισέπραξαν το ποσό των 72.031,40 ευρώ.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας », το οποίο αφορούσε δύο άτομα στα οποία πιστώθηκαν 304.147 ευρώ.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 1.159.548,62 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 384 ατόμων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 193.595,98 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 124.715,53 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 15.614,05 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 30.363,94 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 66.437,49 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 636.538,38 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 30.363,94 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 216.211,66 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 1.860 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 222.757,59 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 638.000,80 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «ΠΔΕ-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ», στο οποίο 85.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Για λοιπές πληρωμές ταμείου ΕΛΕΓΕΠ, δύο δικαιούχοι εισέπραξαν το συνολικό ποσό των 83.615,64 το οποίο αφορούσε το καθεστώς «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος