Οδηγίες προς οινοποιητικές επιχειρήσεις για την αποφυγή εισόδου μη επιτρεπόμενων ποικιλιών σταφυλιών

 

Εγκύκλιο προς τις ΔΑΟΚ, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η είσοδος μη επιτρεπόμενων ποικιλιών σταφυλιών στα οινοποιεία εξέδωσε το τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤ.

Σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, απαγορεύεται η οινοποίηση µη οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναµικό παραγωγής του αµπελοοινικού τοµέα (χωρίς δικαίωµα φύτευσης, τεµάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Στην εγκύκλιο αναφέρονται όλες οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις οινοποιητικές επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν ως εξής

1. Οι αµπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές), όλα τα αλφαριθµητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αµπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιηµένη καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώµατος φύτευσης ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκοµιδής των αµπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εµπορίας της εµπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και µε τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου. Προκειµένου να διασφαλιστεί η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης, οι οινοποιητικές ή εµπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αµπελουργούς, πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών, να τους προσκοµιστεί αντίγραφο της επικαιροποιηµένης καρτέλας αµπελοκαλλιέργειας.

2. Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιµολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

α) το ονοµατεπώνυµο και το Α.Φ.Μ. του αµπελοκαλλιεργητή

β) η ποικιλία αµπέλου των σταφυλιών

γ) ο κωδικός αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του Αµπελουργικού Μητρώου καθώς και

δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσής του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αµπελοτεµάχιο.  Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται µε το ΑΦΜ του εγγεγραµµένου αµπελοκαλλιεργητή στο Αµπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο.

3. Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των σταφυλιών εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα στον Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και παράλληλα τηρείται το άρθρο 12 της µε αριθµ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση µεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονοµασία της κάθε ποικιλίας των µεταφεροµένων σταφυλιών».

4. Πραγµατοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στις οινοποιητικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη µε αριθµ.285870/01.09.2004 ΚΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισερχόµενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόµενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων, αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρµόδιο επί των αµπελοοινικών θεµάτων οριζόµενο ελεγκτή.

5. Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται αποκλειστικά από αµπελοτεµάχια που περιλαµβάνονται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή, για την παραγωγή δε των οίνων, τηρούνται οι εγκεκριµένες προδιαγραφές του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση για τους οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακούς εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄αριθµ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) όπως ισχύει.

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 285870/01.09.2004, στην περίπτωση µεταφοράς µη συσκευασµένων αµπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.), ο αποστολέας υποχρεούται να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την µεταφορά αυτή. Η αρµόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από τρίτη χώρα ο παραλήπτης του φορτίου οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήµανση προϊόντος). Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι: – Απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αµπέλου καθώς έρχεται σε αντίθεση µε την ΚΟΑ του Οίνου – Απαγορεύεται η παραγωγή στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις αµπελοοινικών προϊόντων άλλων από αυτών που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII Μέρος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1308/2013 – Απαγορεύεται η παραγωγή, εµφιάλωση/συσκευασία, επισήµανση και η διάθεση στην αγορά αµπελοοινικών προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών για τα αµπελοοινικά προϊόντα (Καν.(ΕΕ) 1308/2013 και οι εφαρµοστικοί αυτού) ανεξάρτητα αν αυτές διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας Τονίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις που διαπιστωθεί µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α΄32) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Παρακαλούνται οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ και τα ΠΚΠΦ&ΠΕ κατά την διάρκεια του τρυγητού, να πραγµατοποιήσουν απροειδοποίητα, αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και στα σηµεία παραλαβής σταφυλιών προς οινοποίηση, της περιοχής αρµοδιότητάς τους, κοινοποιώντας στην ∆/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου µας το πρόγραµµα των επιτόπιων ελέγχων που πραγµατοποίησαν καθώς και τα ευρήµατα αυτών.