Οι λεπτομέρειες για συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις του ΥπΑΑΤ

Οι λεπτομέρειες για συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις του ΥπΑΑΤ

Το ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεών του.  Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετικό έγγραφο οι κατασκηνώσεις θα είναι εντελώς δωρεάν, εκτός των εξόδων εισιτηρίων µετακίνησης, από τον τόπο διαµονής των µέχρι την Αθήνα, που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.

Τα παιδιά της επαρχίας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των αρµόδιων υπηρεσιών ή των Περιφερειακών µας Υπηρεσιών για τους οποίους θα εκδίδονται εγκριτικές εκτός έδρας κινήσεις από τις Υπηρεσίες τους.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, καθώς και των υπαλλήλων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Κεντρικές & Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες), των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. του ΥΠ.Α.Α.Τ, των ∆.Α.Ο.Κ. των Αιρετών Περιφερειών, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και µόνο εφόσον αυτά:

  1. Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, που βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δηµόσιο έγγραφο (π.χ Βιβλιάριο Ασθένειας, Αστυνοµική – 4 – Ταυτότητα, κλπ) , δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1-1-2001 µέχρι και 31-12- 2009. Αιτήσεις χωρίς σχετικό πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας θα απορρίπτονται.
  2. ∆εν πάσχουν από κάποια µεταδοτική ή ψυχική νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εµποδίζει να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, όπως π.χ. κολύµπι, τρέξιµο, αθλοπαιδιές κ.λπ.

Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωµάτευση ιατρού. Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.) απαιτείται και µία βεβαίωση από την Κοινότητα ή τον Συνεταιρισµό ή τον αγροτικό ή δασικό κλπ. σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγµατι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λπ). Υπόδειγµα της αίτησης που πρέπει να συµπληρωθεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο που θα την συνοδεύει, υπάρχουν στο τέλος της παρούσας.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τα παιδιά που θα λάβουν µέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν µαζί τους οπωσδήποτε το ατοµικό βιβλιάριο υγείας. Τούτο θα παραδίδεται στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, µε ευθύνη του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ – ΗΛΙΚΙΕΣ Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

  1. Από 21 Ιουνίου µέχρι 8 Ιουλίου
  2. Από 10 Ιουλίου µέχρι 26 Ιουλίου
  3. Από 28 Ιουλίου µέχρι 13 Αυγούστου

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΥπΑΑΤ