«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης

Η δημοσίευση της προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, ανοίγει και φέτος δρόμους εξειδίκευσης, εντός πλαισίων μιας ανταγωνιστικής, σύγχρονης αγοράς εργασίας. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που, αν μη τι άλλο, παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές δραστηριοποίησης σε μια πλειάδα τομέων, στους οποίους η ύπαρξη περιβαλλοντικής γνώσης κρίνεται πλέον απαραίτητη.

Βασική στόχευση του προγράμματος είναι η κατάρτιση και η προετοιμασία επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (όπως π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις), που εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα να προωθούν άμεσα και έμμεσα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, έχοντας, παράλληλα, λάβει τα εφόδια ώστε να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν περιβαλλοντικά προγράμματα. Διαμέσου αυτής της νέας «φουρνιάς», απώτερη επιδίωξη είναι να διαχυθεί η γνώση στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, τη λήψη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, του ανθρωπογενούς και του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Η αναγκαιότητα προαγωγής της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής, στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, τον εργασιακό χώρο, την οικονομία και την κοινωνία, είναι παγιωμένη αντίληψη στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του προγράμματος. Αυτός είναι και ο γνώμονας σύμφωνα με τον οποίο το ΤΕΠΑΕ προσβλέπει, μέσα από την «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στη λειτουργία εργαστηρίων όπου θα ερευνώνται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και στη δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων του πεδίου αυτού, μέσα σε ένα γενικότερο φάσμα ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος.

Τα οφέλη, όμως, για τον μεταπτυχιακό σπουδαστή είναι ακόμη περισσότερα. Η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, που αυτομάτως συνεπάγεται πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές, προϋποθέτει την απόκτηση των προσόντων που ανοίγουν διάπλατα την πόρτα για την ανάληψη θέσεων ευθύνης, δεδομένου ότι η αειφορία, με τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της, προσφέρει όχι μόνο επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι το πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπως αυτή που έγινε στην πόλη της Σμύρνης πέρυσι, η οποία, διά στόματος της Διευθύντριας Σπουδών του ΠΜΣ, Μαρίας Καΐλα, απετέλεσε ευκαιρία συνεργασίας με τοπικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

Λειτουργεί από το 2004

Το ΤΕΠΑΕ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1930/17.07.2014,τ. Β΄), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο από αυτά να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η αγγλική.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Μόλις 40 θα είναι οι τυχεροί ενώ προβλέπονται και υπεράριθμοι υπό όρους

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ το ανώτερο 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεκτοί θα γίνουν, επιπλέον, ως υπεράριθμοι, πτυχιούχοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (σ.σ. Οκτώβριος 2016), πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής έχει οριστεί η 17η Ιουνίου. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν υποβάλει τα ακόλουθα:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], όπου θα αναφέρονται: Όνομα και επώνυμο αιτούντος, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ), καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Φάκελο υποψηφιότητας, με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
    Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 24/6 έως 26/6 στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα ονόματα των επιτυχόντων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του ΠΜΣ μέσα στον Ιούλιο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με την υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος, Ξένια Καραγιώργου, στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Δημοκρατίας 1, «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22410 – 99120 & 99170.