Πληρωμές κοντά στα 10 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιστώθηκε η ειδική ενίσχυση στα μικρά νησιά του Αιγαίου για τους ελαιώνες ύψους 8,6 εκατ. ευρώ

Τις τελευταίες πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας και τις πρώτες αυτής που διανύουμε ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, η συνολική καταβολή ανήλθε στα 930.936,41 ευρώ, ενώ τη Δευτέρα, 16 του μηνός, πιστώθηκε ποσό ύψους 8.932.819,19 ευρώ στους λογαριασμούς πάνω από 30 χιλιάδων δικαιούχων. Από τα χρήματα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος καταβλήθηκε για το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, ξεπερνώντας μάλιστα τα 5μισι εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 13ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 31.647,36 ευρώ για 7 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 33,101,7 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 526.663,62 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 23.964,93 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης», στο οποίο 795,92 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 4.905,45 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 7 ατόμων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης », στο οποίο 32.981,87 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το καθεστώς «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 80.875 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το καθεστώς «Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59», στο οποίο 190.303,81 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 5.152,8 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 543,95 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 16ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 11.030,4 ευρώ για 6 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.1257/1999», με 5.715.633,96 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 30.531 ατόμων.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.2079/92», με 2.980,07 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 52 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 565.119,80 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 15 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 73.690,88 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων », με 6.618,01 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 11 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης», στο οποίο 2.919,85 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 ατόμων.
 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 113.648,44 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 44 ατόμων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 77.419,36 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 5.818,03 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 114.497,84 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 255.157,32 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 512.349,98 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 792.106,53 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59», στο οποίο 372.886,05 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 43.674 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 1.660 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 265.069,67 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 539 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος