Τα ποσά στήριξης για τις αυτόχθονες φυλές τη νέα προγραμματική περίοδο

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων

Ένταξη 690 κτηνοτρόφων στο πρόγραμμα Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών

Το Μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» μεταφέρεται και στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Η Δράση έχει ως στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων, με ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

2. Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής αυτών

3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν. Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

4. Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου.

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα κάτωθι:

– Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών

– Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους

– Χοιρομητέρες

– Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών

Ποσά στήριξης

Τα ποσά στήριξης για τις αυτόχθονες φυλές τη νέα προγραμματική περίοδο

Χρήστος Διαμαντόπουλος