Προίκα του ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες μέσω του νέου ΠΑΑ

Προίκα του ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες μέσω του νέου ΠΑΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η συνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ με το προεδρείο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου με θέμα την διαχείριση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ποια κονδύλια-προγράμματα θα διατεθούν σε κάθε Περιφέρεια.

Σε προηγούμενες συναντήσεις του προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ «κλείδωσαν» οι δράσεις και τα μέτρα που θα εκχωρηθούν -στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020- σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ στην συνάντηση τηςΤρίτης θα παραστούν τα στελέχη των Διαχειριστικών Επιτροπών των περιφερειών για το οικονομοτεχνικό μέρος του προγράμματος. Το σύνολο των πόρων, με κοινοτική συμμετοχή, που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες ανέρχεται σε 1.222.651.603 ευρώ.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις

Αναλυτικότερα οι δράσεις που θα εκχωρηθούν στις Περιφέρειες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός από το περίφημο leader είναι οι εξής: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία, κοινή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων ανεξάρτητα αν τo παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό. Καθετοποίηση γεωργικών προϊόντων. Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας (Εγγειοβελτιωτικά έργα, Αναδασμοί, Δασική και αγροτική οδοποιία). Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες και για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές. Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων. Ιδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων. Και τέλος ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο.

Γ. Ρούστας