Όλες οι ενδεικτικές τιμές για τα προϊόντα των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και των μικρών νησιών του Αιγαίου. Σε αυτήν αναφέρονται  αναλυτικά οι ενδεικτικές τιμές των 18 συνολικά προϊόντων που προβλέπει το καθεστώς.

Αναλυτικά αυτές έχουν ως εξής:

Ρύζι: Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 30.410 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 257 € ανά εκτάριο.

Σκληρό στάρι: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 12.000.000 €. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 48 € ανά εκτάριο

Βιομηχανική ντομάτα: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 3.000.000€. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ανέρχεται σε 5.800 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 517 € ανά εκτάριο.

Πορτοκάλια για χυμό: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 7.603.500 €. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ανέρχεται σε 18.500 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 411€ ανά εκτάριο

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.882.207 €. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 16.500 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 296 € ανά εκτάριο.

Πρωτεϊνούχα ψυχανθή: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 6.835.089 €. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 40.000 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 171 € ανά εκτάριο.

Σπόροι σποράς: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 2.929.324 €. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 684 € ανά εκτάριο.

Σπαράγγι: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται σε 950.000 €. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανέρχεται σε 1.900 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 500 € ανά εκτάριο

Τεύτλα: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 6.835.089 €. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, καθορίζεται σε 13.367εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 511 € ανά εκτάριο.

Συμπύρηνο ροδάκινο: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 2.929.324 €. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 17.700 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 165 € ανά εκτάριο.

Κορινθιακή Σταφίδα: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 5.000.000 €. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 14.200 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 352 € ανά εκτάριο.

Καρποί με κέλυφος: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.000.000€. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 28.799 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 139 € ανά εκτάριο.

Μήλα: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.000.000€. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 8.391 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 477 € ανά εκτάριο.

Σανοδετικά ψυχανθή: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281€. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 94.558 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 273 € ανά εκτάριο.

Βόειο κρέας: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36.336.635 €. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 149€ ανά επιλέξιμο ζώο. 5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Αιγοπρόβειο κρέας: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 50.978.015€. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 11€ ανά επιλέξιμο ζώο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Κτηνοτροφία:

Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή ετήσιας συνδεδεμένης ενίσχυσης με βάση το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλλευσης, ως εξής:

  • για το Μέτρο 1 (βοοειδή) ανά επιλέξιμη Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ), σε ετήσια βάση.
  • για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση 
  1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών.
  2. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται για το Μέτρο 1 στα 2.820.000€ και για το Μέτρο 2 στα 560.000€ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  3. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 235€ ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 35€ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2.
  4. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Σηροτροφία: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται σε 781.153€. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς καθορίζεται σε 5.000 κουτιά. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 248 € ανά κουτί.

Βαμβάκι: Το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο