Στα 106,8 εκατ. ευρώ τα έργα Αγροτικής Οδοποιίας – Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Εκδόθηκε την Τετάρτη 24/8/2022, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ το πρόγραμμα Αγροτικής Οδοποιίας θα φτάσει τελικά στα 106.881.259,33 €,  μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. €, πλέον των 43 εκατ. € που αρχικώς είχαν εγκριθεί.

Πιο αναλυτικά οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 194 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 106.881.259,33 €, μετά την υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας  και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των παραδεκτών, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και στη σχετική πρόσκληση (παρ. 6.1), οι Δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πίνακα στις Υπηρεσίες των Δικαιούχων. 

(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών ημέρα Παρασκευή  02/09/2022 ώρα 23:59:59)

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Δείτε ΕΔΩ τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων