Στις 14 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη Νιτρορύπανση – Πώς διαμορφώνονται τα ύψη ενίσχυσης

Στην ενεργοποίηση των δύο προσκλήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» προχωράει τον επόμενο μήνα το ΥΠΑΑΤ.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από τη Δευτέρα 14/3/2022 έως την Παρασκευή 15/4/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Πιο αναλυτικά, η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε επτά περιοχές σημαντικών υγρότοπων.

Οι προσκλήσεις αφορούν:

1. Τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες.

2. Τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω ειδική δέσμευση σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία καλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι δύο έτη (2022-2023) και, όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ, η εφαρμογή τους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης των προσκλήσεων.

Τα ύψη ενίσχυσης ανά ειδική δέσμευση αναλύονται στους πίνακες που παρατίθενται.

Ειδική δέσμευση Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης»

Ομάδα
καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/εκτάριο/έτος) *

 

Μακεδονία
& Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος,
Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα,
Αττική, Νησιά Αιγαίου,
Κρήτη

Αραβόσιτος

435

451

534

502

Ζαχαρότευτλα

600

502

502

502

Υπαίθρια φρέσκα
λαχανικά
και κηπευτικά

600

600

600

600

Βαμβάκι

600

600

600

600

*Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της ειδικής δέσμευσης Α που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του Πρασινίσματος «Περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση υπολογίζεται ως ποσοστό ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα με βάση συγκεκριμένο τύπο, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση.

Ειδική δέσμευση Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς»

Ομάδα
καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/εκτάριο/έτος) *

 

Μακεδονία
& Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος, Ιόνια νησιά,
Πελοπόννησος,
Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα,
Αττική, Νησιά Αιγαίου,
Κρήτη

Αραβόσιτος

292

308

390

358

Ζαχαρότευτλα

465

358

358

358

Υπαίθρια φρέσκα
λαχανικά
και κηπευτικά

600

600

600

600

Βαμβάκι

600

515

554

600

Ηλίανθος

317

316

320

322

*Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της ειδικής δέσμευσης Β που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του Πρασινίσματος «Περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά αποκλειστικά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών, υπολογίζεται ως ποσοστό ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα, με βάση συγκεκριμένο τύπο, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση.

Ειδική δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες»

Ομάδα
καλλιέργειας

Απώλεια εισοδήματος
(ευρώ/εκτάριο/έτος)

Κόστος συναλλαγής
(κατάρτιση ΣΔΕ)
(ευρώ/εκτάριο/έτος)

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/εκτάριο
/έτος)

Εσπεριδοειδή
(Πορτοκαλιά – Μανταρινιά – Λεμονιά)

264

8

272

Ελιά (Βρώσιμη – Ελαιοποιήσιμη
και διπλής κατεύθυνσης)

437

15

452

Πυρηνόκαρπα
(Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά)

296

21

317

Μηλοειδή
(Μηλιά – Αχλαδιά)

175

13

188