Στα 31,3 εκ. ευρώ οι ενισχύσεις των Ιερών Μονών από το ΠΑΑ

Προς τις Ιερές Μονές της χώρας και το Άγιος Όρος απευθύνεται η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ύψους 31.500.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα δύο υπομέτρα (μαζί με το 8.4) του Μέτρου 8 του ΠΑΑ 2024-2020, που έχουν περάσει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Υπομέτρου 8.3, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες ορίζονται οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί και τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επενδύσεις

Ειδικότερα, μπορούν να υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και τη βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών, καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των παραπάνω. Επίσης, είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΑΑ), προκειμένου οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης για σχετική οικονομική ενίσχυση έως και τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στην πρόσκληση αυτή είναι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και οι Ιερές Μονές της χώρας που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων, ανέρχεται σε 31.500.000 ευρώ και κατανέμεται κατά δράση ενδεικτικά ως εξής:

✱ 24 εκατ. ευρώ για τη δράση που αφορά τις δασικές πυρκαγιές.

✱ 1 εκατ. ευρώ για τη δράση που αφορά παθογόνους οργανισμούς.

✱ 6,5 εκατ. ευρώ για τη δράση που αφορά τις πλημμύρες.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση τρέχει από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ημέρα που υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Δασών, Ευστάθιο Σταθόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι η 1η πρόσκληση έτρεξε την άνοιξη του 2020, ήταν ύψους 53 εκατ. ευρώ και απευθυνόταν σε δημόσιες υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες, δήμους, κατόχους ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και τις ενώσεις τους.