37,3 εκατ. ευρώ πάνε στη Νιτρορύπανση από το αδιάθετο του ΠΑΑ

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 37.341.066,66€ (τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210031 με τίτλο «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης, ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ.

Από το παραπάνω ποσό των 37.341.066,66€ ποσό ύψους 2.741.066,66€ (δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ.399/63013/03.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΠ4653ΠΓ-Β0Γ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΑΑΤ