Στα 8,3 ευρώ το στρέμμα η Συνδεδεμένη σε μηδική και τριφύλλι

Καθορίστηκε, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι) «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 8,3 ευρώ το στρέμμα (83€/ εκτάριο) τόσο για τη μηδική όσο και για το τριφύλλι.

Η έκταση αναφοράς της Συνδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 1.194.935 στρέμματα (194.935 εκτάρια).

Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς -Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι), είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος
και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων,
όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει μηδική και τριφύλλι και το χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα III της παρούσας.
2. Η συγκομιδή να πραγματοποιείται μόνο στην ωριμότητα ή κοντά στην ωριμότητα.
3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
4. Να παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική αυτή ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

5. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:
i) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στον ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii) ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013,
iii) οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ

Στα 73,4 ευρώ το στρέμμα η Συνδεδεμένη στο βαμβάκι