Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα: Πότε λήγουν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του ΠΑΑ 2014-2020

Βαίνουν σταδιακά προς ολοκλήρωση οι υποχρεωτικές περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων οι δικαιούχοι των προσκλήσεων, στο πλαίσιο αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν αναλάβει να τηρούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

✱ Στις 27/12/2022 λήγουν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού».

✱ Στις 31/3/2023 λήγουν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της πρόσκλησης (έτους 2018) της Δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

✱ Στις 18/2/2024 λήγουν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της πρόσκλησης (έτους 2019) της Δράσης 10.1.2 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας».

✱ Στις 30/9/2024 λήγουν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων τόσο της Δράσης 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» όσο και της Δράσης 10.1.3 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας».

Αυτόχθονες φυλές

Όσον αφορά τη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών», οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις έως την 1/4/2023 και οι δικαιούχοι της 2ης πρόσκλησης έως τις 12/5/2024.

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Για τη Δράση 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) υπενθυμίζεται ότι για την 1η πρόσκληση εκδόθηκε προδημοσίευση για ετήσια παράταση των δεσμεύσεων, η οποία αφορά το έτος εφαρμογής 2022 (δηλαδή παράταση έως 1/2/2023).

Για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8 οι δεσμεύσεις θα πρέπει να τηρούνται έως τις 31/3/2023 και για τους δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης έως τις 31/3/2025.