Αγροτικά δάνεια: Αυξήθηκαν οι ανάγκες ρευστότητας λόγω της πανδημίας

Ακόμα μεγαλύτερες οι ανάγκες ρευστότητας λόγω πανδημίας

Νέο «καμπανάκι» για την έλλειψη ρευστότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, ενόψει της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και με την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία να είναι ακόμα σε εξέλιξη, χτυπά η πλατφόρμα fi-compass. Η νέα έκθεση, που αποτελεί συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκτιμά ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του τομέα θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, με τον κορωνοϊό να επιδεινώνει το ήδη ασφυκτικό πλαίσιο προσφοράς ρευστότητας προς τους παραγωγούς και τις μεταποιητικές μονάδες.

Σε 24 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το χρηματοδοτικό κενό στον πρωτογενή τομέα κυμαίνεται από 19,8 έως 46,6 δισ. ευρώ, με τους νέους αγρότες, τους νεοεισερχόμενους, τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τις επενδύσεις στην καινοτομία να βρίσκουν «κλειστές» τις πόρτες για χρηματοδότηση. Σχεδόν τα 2/3 του χρηματοδοτικού κενού προκαλεί η δυσκολία πρόσβασης σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Όσον αφορά τον τομέα της αγροδιατροφής (π.χ. μεταποίηση), το χρηματοδοτικό κενό στα 24 κράτη-μέλη ανέρχεται σε 12,5 δισ. ευρώ.

Οι λύσεις που προτείνονται από Κομισιόν και ΕΤΕπ

Στις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών των παραγωγών και των αγροτικών επιχειρήσεων, οι δύο θεσμοί της ΕΕ προτείνουν, μεταξύ άλλων:

1) Να διατεθούν από τα κράτη-μέλη επιπλέον πόροι από το ΠΑΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο για τη στήριξη των μέσων εγγύησης πιστώσεων (όπως είναι τα επενδυτικά δάνεια με μακροπρόθεσμη διάρκεια, η παροχή εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης κ.ά.).

2) Να αξιολογηθούν από τις Διαχειριστικές Αρχές οι δυνατότητες που τους προσφέρει το νέο νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ, ώστε να σχεδιάσουν ειδικά πακέτα στήριξης για όσους έχουν πληγεί περισσότερο (ιδίως για τους νέους αγρότες και τις μικρές εκμεταλλεύσεις).

3) Να εφαρμοστούν προγράμματα ενημέρωσης των παραγωγών σχετικά με τα τραπεζικά προϊόντα.

Τράπεζα Πειραιώς
Δάνεια 200 εκατ. ευρώ μέσω Ταμείου Εγγυήσεων για αγροτικές επενδύσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε στην «ΥΧ» όλες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση των νέων τραπεζικών δανείων με ελκυστικούς όρους που αναμένεται να στηρίξουν τον πρωτογενή με ρευστότητα 200 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε ποιες δράσεις, δικαιούχους και επιλέξιμες δαπάνες αφορά η εν λόγω στήριξη που αναμένεται να «τρέξει» άμεσα.

Με χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις.

Εν μέσω της πανδημικής κρίσης, ο αγροδιατροφικός τομέας καλείται να εκσυγχρονιστεί και να προετοιμαστεί, ώστε να γίνει ανταγωνιστικός σε μία περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη οικονομία. Η υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Λύσεις, όπως η ευφυής γεωργία, η ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, η ορθολογική επιλογή μηχανημάτων, η χρηστή χρήση κεφαλαίου και η πλήρης αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή, επιβάλλεται η διατήρηση των εδαφικών πόρων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, θα «τρέξει» τις επόμενες ημέρες από την Τράπεζα Πειραιώς αφορά τη στήριξη με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ομάδων και των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο μέσω του Ταμείου Εγγυήσων Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται με τη μορφή μακροπροθέσμου δανείου, για την κάλυψη των πάγιων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Το αύριο του αγροδιατροφικού κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένο με μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί τα επενδυτικά έργα του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με ευνοϊκούς όρους.

Η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία και συμμετέχει στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν «4» βασικά στοιχεία για την ένταξή τους στο πρόγραμμα:

1. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έχουν ενταχθεί:

✱ Στη Δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που είτε έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) είτε υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

✱ Στη Δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

Οι δυο συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται αντίστοιχα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

2. Το ελάχιστο ποσό της χρηματοδότησης κάθε αγρότη/επιχείρησης επενδυτή μπορεί να είναι 10.000 ευρώ και το μέγιστο 5 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης φθάνει στο 80% της επενδυτικής δαπάνης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγγύηση παρέχεται με οφέλη για τον δικαιούχο, όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο, οι μειωμένες εξασφαλίσεις.

3. Τελικοί δικαιούχοι της Δράσης 4.1.4 μπορεί να είναι επαγγελματίες, αγρότες, νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), συλλογικές αγροτικές ενώσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι, εκτός από τις συλλογικές ενώσεις αγροτών, πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός των συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σ.σ. σε όρους τυπικής απόδοσης).

4. Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται: απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων, ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών, ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους, αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης, μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με επιχειρήσεις/εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών, νέες εγκαταστάσεις κρέατος (εκτός πουλερικών), σφαγεία με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές, νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών σε ορεινές περιοχές και νησιά υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας, εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν υπερβαίνει τις ανάγκες εκμετάλλευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

 

Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν στο αφιέρωμα της της «ΥΧ» για τη χρηματοδότηση, (Aρ. Φύλλου 267) που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020