Αιγοπροβατοτροφία: Επενδύσεις στην τεχνολογία για βιώσιμες και παραγωγικές μονάδες

Σε πρόσφατη έκδοσή του για την αιγοπροβατοτροφία και τη βοοτροφία, το παράρτημα Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης του Eυρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT FOOD) αναφέρεται στις προτεραιότητες που θα πρέπει να προωθηθούν προς τους διαμορφωτές και υπεύθυνους άσκησης πολιτικής για έναν πιο βιώσιμο και παραγωγικό τομέα στα ζώα για γαλακτοπαραγωγή.

Παρά το γεγονός ότι το κείμενο εστιάζει στα χαρακτηριστικά του κτηνοτροφικού τομέα της Βρετανίας παρουσιάζει ενδιαφέρον για τo σύνολο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και της βοοτροφίας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, έξι είναι οι προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να δοθεί βάρος:

1) θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογίας για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις κτηνοτροφικές μονάδες,

2) μείωση των εκπομπών αερίων μέσω της βελτιστοποίησης της ηλικίας σφαγής των ζώων,

3) μέτρα επιβράβευσης και κίνητρα για τους κτηνοτρόφους,

4) επέκταση επιδεικτικών μονάδων και διάδοση μεταφοράς γνώσης,

5) προώθηση μέτρων διαχείρισης γης για μηδενικές εκπομπές και

6) καλύτερη κατανόηση και υιοθέτηση της γεωργίας άνθρακα.

Κομβικό ρόλο στην υλοποίηση των ανωτέρω προτεραιοτήτων διαδραματίζει η τεχνολογία, καθώς αναφέρεται ως βοηθητικό εργαλείο στις τέσσερις από τις έξι προτεραιότητες (π.χ. κτηνοτροφία ακριβείας, συλλογή ψηφιακών δεδομένων από τις εκμεταλλεύσεις, άντληση δεδομένων για την ποιότητα του εδάφους κ.ά.).