Αλεξανδρούπολη: Προχωράει το έργο υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου

Μια ευχάριστη εξέλιξη για τους αγρότες της περιοχής Φερών και Πέπλου είναι το σημαντικό “βήμα” για το έργο της υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής Κάτω Λίμνες του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου,συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ .

Πρόκειται για ένα έργο που το πάλεψαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα οι ίδιοι οι αγρότες της περιοχής, με επικεφαλής τη διοίκηση του τοπικού ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Φερών και Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Κολγιώνη. Οι ίδιοι έκαναν τις μελέτες, πίεσαν έντονα τα αρμόδια υποτργεία ακόμα και ίταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούσαν, εξασφάλισαν την μικρή χρονική παάταση με συναντήσεις που έκαναν με υπουργούς όταν ήρθαν στην περιοχή και τελικά αυτές προχώρησαν και ήδη ανακηρύχθηκε ανάδοςο του έργου.

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης στις 28 Αυγούστου και σ΄θμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγινε η  Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ  ΠΕΠΛΟΥ”».

Υπήρξε όπως αναφέρεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την Ανοιχτή Διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου. Αυτό να τονίσουμε ότι χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Κατατέθηκαν δύο οικονομικές προσφορές και ροσωρινός ανάδοχος από την Επιτροπή Διαγωνισμού της οποίας εγκρίθηκε το Πρακτικό από την Οικονομική Επιτροπή, είναι η εταιρεία “ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.”  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,94 % ( έξι και ενενήντα τέσσερα εκατοστά %) και τιμή προσφοράς 1.651.235,62  πλέον Φ.Π.Α. 24%., Η άλλη προσφορά ήταν της εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 1,13%.

Πηγή: evros-news.gr