Αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου των ενισχύσεων με νέα τροποποιητική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε νέες αλλαγές προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τους ελέγχους του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης. Πρόκειται για την 8η κατά σειρά τροποποίηση της εγκυκλίου του Οργανισμού για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013».

Μεταξύ των αλλαγών, οι δικαιούχοι καλό είναι να γνωρίζουν ότι όσον αφορά τον ειδικό διοικητικό έλεγχο καταγγελιών, για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια:

«Η ταυτοποίηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου ή των αγροτεμαχίων που δηλώνονται με ένα ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση της εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης με τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν εφαρμογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ή και τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου».

Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια:

«Εφόσον το μισθωτήριο είναι ηλεκτρονικής μορφής, ελέγχεται εάν αντιστοιχεί στο Υπόδειγμα που περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι το μισθωτήριο είναι παραποιημένο ή έχει αμφιβολίες σε σχέση με την γνησιότητα του, δύναται να ενημερώσει το μισθωτή ώστε να το προσκομίσει εκ νέου».

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον διοικητικό έλεγχο μιας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτει νέα δεδομένα όσον αφορά τον έλεγχο:

«Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων πραγματοποιείται προς επιβεβαίωση ή μη και τεκμηρίωση του πλήθους των ζώων, του συνόλου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που δηλώθηκαν από τον γεωργό, στην ΕΑΕ του έτους ελέγχου. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να επεκταθεί έως τρία προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου ορίζεται διμελής επιτροπή από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή/και της Περιφερειακής Μονάδας. Για τoν σκοπό του ελέγχου, η επιτροπή αναζητά από τον ελεγχόμενο γεωργό αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης καθώς και το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων, με αποστολή σχετικής επιστολής, με κάθε πρόσφορο μέσο και με αποδεικτικό παραλαβής.

Ο γεωργός οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή ελέγχου, όταν αυτό του ζητηθεί, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τις καταχωρήσεις στο μητρώο εκμετάλλευσής, καθώς και το πλήθος των ζώων τα οποία είχε στην κατοχή του, το διάστημα ελέγχου. Τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα εργασίμων ημερών από την λήψη της επιστολής για προσκόμισή τους. Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν από τον ελεγχόμενο:

  1. αντίγραφο χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (Μέρος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄),
  2. έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό για κάθε μετακίνηση ζώων από και προς την εκμετάλλευση για το διάστημα ελέγχου.

Το μητρώο εκμετάλλευσης και κάθε έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό, που προσκομίζονται, πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 και άρθρο 10 αντίστοιχα, της 263493/27.07.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16.08.2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 134167/18.04.2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 823/2011) και την 1952/92114/04.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄3190/2017) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ. και κάθε σχετική οδηγία της αρμόδιας Δ/νσης. Ελέγχεται εάν το προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης (Μέρος Β΄) είναι ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή της εκμετάλλευσης στο διάστημα ελέγχου (1/11 έως 15/12 του προηγούμενου έτους του έτους ελέγχου). Ελέγχεται το σύνολο των εγγραφών που εμφανίζονται στο προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και αφορούν στο πλήθος των αιγοπροβάτων που έχουν εισαχθεί ή/και έχουν απομακρυνθεί στην υπό έλεγχο εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα ενός έτους πριν την υποβολή της ΕΑΕ ελέγχου ή από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης και της ΕΑΕ ελέγχου. Εφόσον η ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης είναι εντός τριετίας, ελέγχονται και τα έγγραφα κυκλοφορίας για το πλήθος των ζώων με τα οποία έγινε η έναρξη της εκμετάλλευσης». Μάλιστα επισημαίνονται τα εξής:

  • Εφόσον δεν προσκομιστεί αντίγραφο χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, δεν γίνεται περαιτέρω έλεγχος και μηδενίζονται τα δηλωθέντα ζώα της ΕΑΕ.
  • Εφόσον προβλέπεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλεγχος των εγγράφων κυκλοφορίας – υγειονομικών πιστοποιητικών για το πλήθος των ζώων με τα οποία έγινε η έναρξη της εκμετάλλευσης, και τα εν λόγω έγγραφα δεν προσκομιστούν ή προσκομιστούν αλλά δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δεν γίνεται περαιτέρω έλεγχος και μηδενίζονται τα δηλωθέντα ζώα της ΕΑΕ.
  • Για κάθε μετακίνηση ζώων για την οποία δεν προσκομίζεται έγγραφο κυκλοφορίας ή προσκομίζεται αλλά δεν είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα, δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των ζώων της αντίστοιχης καταχώρησης του μητρώου.
  • Προκειμένου να υπολογιστεί το μέγιστο αποδεκτό πλήθος αμνοεριφίων που γεννήθηκε στην υπό έλεγχο εκμετάλλευση, λαμβάνεται υπόψη η αναλογία 1:1,5. Η αναλογία αντιστοιχεί στο πλήθος των θηλυκών αιγοπροβάτων ανά κατηγορία (αίγες, προβατίνες) που προκύπτει από το χειρόγραφο μητρώο ότι ο γεωργός κατείχε το διάστημα γέννησης των αμνοεριφίων προς το πλήθος των αμνοεριφίων που δηλώνονται στην ΕΑΕ του έτους ελέγχου. Εφόσον δηλώνεται 5 μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων λαμβάνεται υπόψη το πλήθος που προκύπτει από τη συγκεκριμένη αναλογία. Μεμονωμένες περιπτώσεις εκτός των ανωτέρω αποδεκτών ορίων ελέγχονται μετά την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β.
  • Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία των αναγραφόμενων στο χειρόγραφο μητρώο και των υποστηρικτικών εγγράφων δίνεται το πλήθος των ζωών που υποστηρίζεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και σημειώνεται η μη ορθή ενημέρωση του μητρώου.

Ενστάσεις

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,

  • δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε λανθασμένα υποβληθέντα στοιχεία στην ΕΑΕ. «Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ή και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου».
  • δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε εκ νέου τροποποίηση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης. «Εάν από τον ισχυρό νομικό τίτλο προκύπτει ότι πράγματι ήταν στην κατοχή του αιτούντα την 31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται να γίνει αποδεκτή κατά την κρίση του ελεγκτή».