Με αλλαγές στο ύψος ενίσχυσης και προσθήκη του ηλίανθου έρχεται η νέα νιτρορύπανση

Αυξομειώσεις στα ποσά ενίσχυσης για δύο από τις τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις του μέτρου της νιτρορύπανσης (δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα») περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», βρίσκεται στο τελικό στάδιο δημοσίευσης, για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Παράλληλα, καθορίζονται αναλυτικά και τα βαθμολογικά κριτήρια επιλογής.

Στην υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται και οι δράσεις 10.01.01, 10.1.02 και 10.01.03 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Νιτρορύπανση

Σύμφωνα με την ΥΑ, στην ειδική δέσμευση Β της δράσης 10.1.04, που αφορά την αμειψισπορά, έχει προστεθεί στις επιλέξιμες καλλιέργειες και ο ηλίανθος, ενώ στις υπόλοιπες ομάδες καλλιέργειας το ύψος ενίσχυσης είναι αυξημένο για τις περισσότερες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες για τη δέσμευση είναι οι αροτραίες καλλιέργειες, που αποτυπώνονται στον πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β, επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της Ομάδας Καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».

Σε περίπτωση που μία εκμετάλλευση αντιστοιχεί και στα δύο κριτήρια αξιολόγησης, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά. Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής, η πιστοποίηση της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που πληροί τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται μηχανογραφικά.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΥΧ που κυκλοφορεί